Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Desktop Module Name This component is linked to the LXQt Desktop/PCManFm-qt repository. GPL-2.0
libfm-qt LGPL-2.1 1
liblxqt GPL-3.0
LXimage-qt GPL-2.0 1 26
LXimage-qt Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/LXimage-qt repository. GPL-2.0 1 1
LXQt-about GPL-2.0
LXQt-about Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/LXQt-about repository. GPL-2.0
LXQt-archiver GPL-2.0 11 2
LXQt-runner GPL-2.0
LXQt-runner Module Name This component is linked to the LXQt Desktop/LXQt-runner repository. GPL-2.0
LXQt Wallet GPL-2.0
PCManFm-qt GPL-3.0 98% 6 14 7
PcManFm-qt Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/PCManFm-qt repository. GPL-2.0
PcManFm-qt Menu Entry (Desktop Preferences) This component is linked to the LXQt Desktop/PCManFm-qt repository. GPL-2.0
Qlipper GPL-2.0 2
qps GPL-2.0 20% 265 846 2 40
qps Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/qps repository. GPL-2.0
QTerminal GPL-2.0 92% 14 74
QTerminal DropDown Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/QTerminal repository. GPL-2.0
QTerminal Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/QTerminal repository. GPL-2.0
qtermwidget GPL-2.0
ScreenGrab GPL-2.0 11 3
Project website https://lxqt-project.org/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation license GPL-2.0 LXQt-archiver LXQt-about GPL-2.0 LXQt-about Menu Entry QTerminal DropDown Menu Entry Qlipper QTerminal Menu Entry Desktop Module Name PcManFm-qt Menu Entry (Desktop Preferences) PcManFm-qt Menu Entry qps LXimage-qt Menu Entry LXQt-archiver Menu Entry qtermwidget QTerminal qps Menu Entry LXQt-runner LXQt Wallet LXimage-qt ScreenGrab Menu Entry LXQt-runner Module Name ScreenGrab GPL-3.0 PCManFm-qt GPL-3.0 liblxqt LGPL-2.1 libfm-qt
Number of strings 1,989
Number of words 6,635
Number of characters 43,136
Number of languages 1
Number of source strings 2,000
Number of source words 6,701
Number of source characters 43,560
User avatar None

New strings to translate

LXQt Desktop / PCManFm-qtPolish

New strings to translate 4 days ago
User avatar None

Resource update

LXQt Desktop / PCManFm-qtPolish

Resource update 4 days ago
User avatar None

Resource update

LXQt Desktop / qpsPolish

Resource update 9 days ago
User avatar KacperMisztal

Suggestion accepted

LXQt Desktop / qtermwidgetPolish

Bell in session '%1'
Dzwonek w sesji '%1'
3 weeks ago
<html><head/><body><p>Which behavior to emulate. Note that this does not have to match your operating system.</p><p>If you are not sure, use the <span style=" font-weight:600;">default</span> emulation.</p></body></html>
<html><head/><body><p>Jakie zachowanie emulować. Pamiętaj, że nie musi to odpowiadać Twojemu systemowi operacyjnemu.</p><p>Jeśli nie masz pewności, użyj trybu <span style=" font-weight:600;">default</span>.</p></body></html>
3 weeks ago
This command will be run with an argument containing the file name of a tempfile containing the scrollback history
To polecenie zostanie uruchomione z argumentem zawierającym nazwę pliku tymczasowego zawierającego historię przewijania
3 weeks ago
A lock button is shown on horizontal tab bar
Przycisk blokowania jest wyświetlany na poziomym pasku kart
3 weeks ago
Keep window open when it loses focus
Pozostaw okno otwarte po utracie skupienia
3 weeks ago
To edit a Shortcut:
1. Double-click its Key
2. Press the desired combination and release it
3. Click on a Shortcut or press Enter

To remove/disable a Shortcut, at point 2 press only a modifier (like Shift)
Aby edytować Skrót:
1. Kliknij dwa razy jego przycisk
2. Naciśnij żądaną kombinację klawiszy, a następnie puść wszystkie klawisze
3. Kliknij na Skrót i naciśnij Enter

Aby usunąć/wyłączyć Skrót, przy drugim punkcie naciśnij tylko klawisz modyfikatora (np. Shift)
3 weeks ago
Bracketed paste mode is useful for pasting multiline strings.
Tryb wklejania w nawiasach jest pomocny przy wklejaniu wielu linii tekstu.
3 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information