Project website https://lxqt-project.org/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation license GPL-2.0 obconf-qt GPL-2.0 obconf-qt Menu Entry pavucontrol-qt Menu Entry lxqt-config lxqt-config-input LXQt Configuration Center (Menu Entry) lxqt-config-monitor lxqt-config-locale lxqt-config-leave lxqt-globalkeys Module Name lxqt-leave Menu Entry: Reboot lxqt-powermanagement lxqt-admin-time Menu Entry lxqt-leave Menu Entry: Hibernate lxqt-config-monitor Menu Entry lxqt-admin-user Menu Entry lxqt-leave Menu Entry: Suspend Notification Daemon Module Name lxqt-sudo lxqt-openssh-askpass lxqt-policykit lxqt-config-appearance lxqt-leave Menu Entry: Logout lxqt-session lxqt-leave Menu Entry: Leave Dialog liblxqt-config-cursor lxqt-globalkeys Menu Entry policy-kit Module Name lxqt-admin-time lxqt-admin-user lxqt-powermanagement Module Name XScreenSaver Autostart Name lxqt-config-notificationd Menu Entry pavucontrol-qt lxqt-leave Menu Entry: Lock Screen lxqt-config-session Menu Entry lxqt-config-input Menu Entry lxqt-config-brightness Menu Entry lxqt-leave Menu Entry: Shutdown lxqt-config-notificationd lxqt-config-session lxqt-config-brightness lxqt-globalkeys lxqt-config-locale Menu Entry lxqt-config-appearance Menu Entry lxqt-config-file-associations Menu Entry lxqt-notificationd lxqt-config-file-associations lxqt-config-powermanagement Menu Entry GPL-3.0 lxqt-config-powermanagement LGPL-2.1 LXQt Settings (Category Name in menus) Other Settings (Category Name in Configuration Center) System Settings (in Configuration Center) Education & Science (Category Name in menus) Leave (Category Name in menus)
Number of strings 338
Number of words 1,097
Number of characters 7,421
Number of languages 1
Number of source strings 1,017
Number of source words 3,419
Number of source characters 23,870
Adjust volume levels and select audio devices
CĐiều chỉnh mức âm lượng và chọn thiết bị âm thanh
2 months ago
Adjust volume levels and select audio devices
Điều khiển Âm lượngchỉnh âm lượng và chọn thiết bị âm thanh
2 months ago
New contributor 2 months ago
Power Management
Quản líý Năng lượng
2 months ago
Empty
Trống
2 months ago
Power Management
Quản líý Năng lượng
2 months ago
Voltage:
Mức vônHiệu điện thế:
2 months ago
You are running LXQt Power Management for the first time.
You can configure it from settings...
Bạn đang chạy Quản líý Năng lượng LXQt lần đầu tiên.
Bạn có thể tùy chỉnh nó trong cài đặt...
2 months ago
The LXQt Power Management tray icon can be (re)enabled in <i>lxqt-config-powermanagement</i>
Biểu tượng trên khay hệ thống của Quản líý Năng lượng LXQt có thể được bật (lại) trong <i>lxqt-config-powermanagement</i>
2 months ago
LXQt Power Management info
Thông tin Quản líý Năng lượng LXQt
2 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information