Happy to announce that the third party project "lxqt-appswitcher" is available for translating!

Translation status

180 Strings 93% Translate
585 Words 94%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
ScreenGrab Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/ScreenGrab repository. GPL-2.0 66% 1 1
qtermwidget GPL-2.0 89% 3 14
LXQt-runner GPL-2.0 95% 1 5
libfm-qt LGPL-2.1 97% 7 18
PCManFm-qt GPL-3.0 98% 8 33 1
LXimage-qt GPL-2.0 99% 1 7
liblxqt GPL-3.0
Qlipper GPL-2.0
qps GPL-2.0
LXQt-archiver GPL-2.0

Translation Information

Project website https://lxqt-project.org/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/lxqt/qterminal
Repository branch master
Last remote commit Translations update from Weblate (#802) 2bea9f4
LXQtBot authored 5 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/lxqt-desktop/qterminal/
Filemasksrc/translations/qterminal_*.ts
Translation file src/translations/qterminal_cs.ts
User avatar None

New strings to translate

LXQt Desktop / QterminalCzech

New strings to translate 5 days ago
User avatar None

Resource update

LXQt Desktop / QterminalCzech

Resource update 5 days ago
User avatar fri

New translation

LXQt Desktop / QterminalCzech

To edit a Shortcut:
1. Double-click its Key
2. Press the desired combination and release it
3. Click on a Shortcut or press Enter

To remove/disable a Shortcut, at point 2 press only a modifier (like Shift)
Pro upravení zkratky:
1. Poklepejte na její klávesu
2. Stiskněte požadovanou kombinaci a uvolněte ji
3. Klepněte na zástupce nebo stiskněte klávesu Enter

pro odebrání/zakázání zkratky, v bodě 2 stiskněte pouze modifikátor (například Shift)
3 months ago
User avatar fri

New translation

LXQt Desktop / QterminalCzech

Close tab on middle-click
Zavřít kartu klepnutím prostředního tlačítka myši
3 months ago
User avatar fri

New translation

LXQt Desktop / QterminalCzech

If unchecked the new tab will be opened as the rightmost tab
Pokud není zaškrtnuto, nová karta se otevře jako karta zcela vpravo
3 months ago
User avatar fri

New translation

LXQt Desktop / QterminalCzech

Open new tab to the right of the active tab
Otevřít novou kartu napravo od činné karty
3 months ago
User avatar fri

New translation

LXQt Desktop / QterminalCzech

Handle history command
Zpracovat příkaz pro historii
3 months ago
User avatar fri

New translation

LXQt Desktop / QterminalCzech

This command will be run with an argument containing the file name of a tempfile containing the scrollback history
Tento příkaz bude spuštěn s argumentem obsahujícím název souboru dočasného souboru obsahujícího historii posouvání
3 months ago
User avatar fri

New translation

LXQt Desktop / QterminalCzech

<html><head/><body><p>Which behavior to emulate. Note that this does not have to match your operating system.</p><p>If you are not sure, use the <span style=" font-weight:600;">default</span> emulation.</p></body></html>
<html><head/><body><p>Které chování napodobit. Všimněte si, že toto nemusí odpovídat vašemu operačnímu systému.</p><p>Pokud si nejste jisti, použijte <span style=" font-weight:600;">default</span> emulaci.</p></body></html>
3 months ago
User avatar fri

Translation changed

LXQt Desktop / QterminalCzech

&Hide Window Borders
&Skrýt okraje oken
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 180 585 3,722
Translated 93% 169 552 3,509
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 7, 2020, 7:43 p.m.
Last author Pavel Fric

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information