Translation status

272 Strings 100% Translate
2,780 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
FeatherNotes GPL-2.0
Kvantum Preview This component is linked to the Tsujan/Kvantum Manager repository. GPL-2.0
Arqiver GPL-3.0
FeatherPad GPL-2.0

Translation Information

Project website https://github.com/tsujan/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/tsujan/Kvantum/
Repository branch master
Last remote commit Weblate commits (#972) c258813
LXQtBot authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/tsujan/kvantum-manager/
FilemaskKvantum/kvantummanager/data/translations/kvantummanager_*.ts
Translation file Kvantum/kvantummanager/data/translations/kvantummanager_pl.ts
User avatar Nixx

Translation reverted

Tsujan / Kvantum ManagerPolish

<center>Here you could assign themes to specific applications.</center><br><center>For each theme, you could add a comma-separated list of executables whose applications should use that theme instead of the active theme. After doing so for all of your chosen themes, save the result by clicking on the <i>Save</i> button!</center>
<center>Tutaj możesz przypisać motywy do konkretnych programówaplikacji.</center><br><center>Do każdego motywu możesz dodać listę plików wykonywalnych rozdzielonych przecinkami, których programyaplikacje powinny używać tego motywu zamiast aktywnego motywu. Po wykonaniu tej czynności dla wszystkich wybranych motywów zapisz wynik, klikając przycisk <i>Zapisz</i>!</center>
a month ago
User avatar Nixx

Translation reverted

Tsujan / Kvantum ManagerPolish

Opaque apps:
Nieprzezroczyste programyaplikacje:
a month ago
User avatar Nixx

Translation reverted

Tsujan / Kvantum ManagerPolish

<html><head/><body><p>Do not draw any background for KTitles?</p><p>Ktitles are used by some KDE applications to show different sections in configuration dialogs.</p></body></html>
<html><head/><body><p>Nie rysować tła dla KTitles?</p><p>KTitles są używane przez niektóre programyaplikacje KDE do pokazywania różnych sekcji w oknach konfiguracyjnych.</p></body></html>
a month ago
User avatar Nixx

Translation reverted

Tsujan / Kvantum ManagerPolish

Application(s)
ProgramAplikacja(-ye)
a month ago
User avatar Nixx

Translation changed

Tsujan / Kvantum ManagerPolish

Application(s)
AplikacjaProgram(-ey)
a month ago
User avatar Nixx

Translation changed

Tsujan / Kvantum ManagerPolish

<center>Here you could assign themes to specific applications.</center><br><center>For each theme, you could add a comma-separated list of executables whose applications should use that theme instead of the active theme. After doing so for all of your chosen themes, save the result by clicking on the <i>Save</i> button!</center>
<center>Tutaj możesz przypisać motywy do konkretnych aplikacjiprogramów.</center><br><center>Do każdego motywu możesz dodać listę plików wykonywalnych rozdzielonych przecinkami, których aplikacjeprogramy powinny używać tego motywu zamiast aktywnego motywu. Po wykonaniu tej czynności dla wszystkich wybranych motywów zapisz wynik, klikając przycisk <i>Zapisz</i>!</center>
a month ago
User avatar Nixx

Translation changed

Tsujan / Kvantum ManagerPolish

<br><br>Since <b><i>Kvantum</i></b> is independent of all desktop environments, you first need to <i>activate</i> it with a Qt platform integration program. KDE and LXQt provide simple tools for changing the active Qt style plugin. With other platforms, you need a Qt configuration tool.<br/><br/>Under KDE, also select and apply the color scheme of this theme because some KDE applications may get their colors directly from the KDE color scheme.<br/><br/>Running applications will get the new theme after being closed and reopened. Logging out and in would be good for all KDE/LXQt parts to see it completely.
<br><br><b><i>Kvantum</i></b> jest niezależny od środowisk graficznych, więc należy go najpierw <i>aktywować</i> za pomocą programu integracji platformy Qt. KDE i LXQt zapewniają proste narzędzia do zmiany aktywnej implementacji stylu. W innych środowiskach potrzebne jest narzędzie konfiguracyjne.<br/><br/>W KDE należy również zastosować schemat kolorów tego motywu, ponieważ niektóre aplikacje KDE mogą pobierać kolory bezpośrednio ze schematu kolorów KDE.<br/><br/>Uruchomione aplikacjeprogramy należy zrestartować, aby zobaczyć nowy motyw. Zaloguj się ponownie, aby zobaczyć wszystkie zmiany dla części KDE/LXQt.
a month ago
User avatar Nixx

Translation changed

Tsujan / Kvantum ManagerPolish

Opaque apps:
Nieprzezroczyste aplikacjeprogramy:
a month ago
User avatar Nixx

Translation changed

Tsujan / Kvantum ManagerPolish

<html><head/><body><p>Do not draw any background for KTitles?</p><p>Ktitles are used by some KDE applications to show different sections in configuration dialogs.</p></body></html>
<html><head/><body><p>Nie rysować tła dla KTitles?</p><p>KTitles są używane przez niektóre aplikacjeprogramy KDE do pokazywania różnych sekcji w oknach konfiguracyjnych.</p></body></html>
a month ago
User avatar None

Resource update

Tsujan / Kvantum ManagerPolish

Resource update a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 272 2,780 17,877
Translated 100% 272 2,780 17,877
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 11, 2024, 5:29 p.m.
Last author Jan Rolski

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information