Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Arqiver GPL-3.0
FeatherNotes GPL-2.0
FeatherPad GPL-2.0
Kvantum Manager GPL-2.0
Kvantum Preview This component is linked to the Tsujan/Kvantum Manager repository. GPL-2.0
Project website https://github.com/tsujan/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Translation license GPL-2.0 FeatherNotes Kvantum Preview Kvantum Manager FeatherPad GPL-3.0 Arqiver
Number of strings 1,291
Number of words 6,210
Number of characters 39,510
Number of languages 1
Number of source strings 1,291
Number of source words 6,210
Number of source characters 39,510
User avatar None

Resource update

Tsujan / ArqiverPolish

Resource update 2 weeks ago
User avatar Nixx

Translation changed

Tsujan / Kvantum PreviewPolish

Combos/Spins/Inputs
Kombi/ObrotowePokrętła/Wejściowea
a month ago
User avatar Nixx

Translation changed

Tsujan / Kvantum ManagerPolish

Vertical spin indicators
Pionowe wskaźniki obrotowepokrętła
a month ago
User avatar Nixx

Translation changed

Tsujan / Kvantum ManagerPolish

Inline spin indicators
Wbudowane wskaźniki obrotowepokrętła
a month ago
User avatar Nixx

Translation changed

Tsujan / Kvantum ManagerPolish

By default, spin indicators are drawn on adjacent buttons.

Checking this puts the spin-up indicator above the
spin-down one inside the spin line-edit.
Domyślnie wskaźniki obrotowypokrętła są rysowane na sąsiadujących przyciskach.

Zaznaczenie tej opcji powoduje umieszczenie wskaźnika rozkręcania
nad wskaźnikiem rozpędzania w ramach obrotowej
pokrętła
w górę nad wskaźnikiem pokrętła w dół w ramach
linii edycji pokrętła.
a month ago
User avatar Nixx

Translation changed

Tsujan / Kvantum ManagerPolish

By default, spin indicators are drawn as
two buttons with arrows or plus/minus signs.

Checking this integrates the spin indicators
into the spin line-edit..
Domyślnie wskaźniki obrotowepokrętła są rysowane jako dwa
przyciski ze strzałkami lub znakami plus/minus.

Sprawdzenie tego integruje wskaźniki obrotowy
z obrotową
pokrętła
z
linią edycji pokrętła.
a month ago
User avatar Nixx

Translation changed

Tsujan / Kvantum ManagerPolish

Spin button width:
Szerokość przycisku obrotowegopokrętła:
a month ago
User avatar Nixx

Translation changed

Tsujan / Kvantum ManagerPolish

The width of horizontal spin buttons.
(Has no effect when spin indicators are vertical.)
Szerokość poziomych przycisków obrotowychpokrętła.
(Nie ma żadnego efektu, gdy wskaźniki obrotowepokrętła są ustawione pionowo.)
a month ago
User avatar Nixx

Translation changed

Tsujan / Kvantum ManagerPolish

<html><head/><body><p>A 200ms fading animation when the state of some widgets is changed, mostly by the mouse.</p><p>The CPU usage is negligible because often only one widget is animated. The resulting visual effect depends on the active theme.</p><p>These widgets are supported: buttons (including radio buttons and check boxes), combo boxes, spin boxes, slider handles, line-edits and scroll views.</p></body></html>
<html><head/><body><p>Animacja zanikania trwająca 200 ms w przypadku zmiany stanu niektórych widżetów, głównie za pomocą myszy.</p><p>Zużycie procesora jest znikome, ponieważ często animowany jest tylko jeden widżet. Wynikowy efekt wizualny zależy od aktywnego motywu.</p><p>Obsługiwane są te widżety: przyciski (w tym przyciski opcji i pola wyboru), pola kombi, pola obrotowepokrętła, uchwyty suwaków, linie edycji i widoki przewijania.</p><p> p></body></html>
a month ago
User avatar Nixx

Translation changed

Tsujan / Kvantum ManagerPolish

Layout spacing:
Rozstaw układówu:
a month ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information