Translation status

180 Strings 98% Translate
585 Words 92%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
LXimage-qt Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/LXimage-qt repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
LXQt-archiver Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/LXQt-archiver repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
LXQt-about Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/LXQt-about repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
PcManFm-qt Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/PCManFm-qt repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
Qlipper This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
Desktop Module Name This component is linked to the LXQt Desktop/PCManFm-qt repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
PcManFm-qt Menu Entry (Desktop Preferences) This component is linked to the LXQt Desktop/PCManFm-qt repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
LXQt Wallet This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
LXimage-qt This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
ScreenGrab Menu Entry This component is linked to the LXQt Desktop/ScreenGrab repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%

Translation Information

Project website https://lxqt-project.org/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/lxqt/qterminal
Repository branch master
Last remote commit Merge branch 'LXQtBot-weblate-lxqt-desktop-qterminal' 2158556
User avatar Luís-Pereira authored 4 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/lxqt-desktop/qterminal/
Filemasksrc/translations/qterminal_*.ts
Translation file src/translations/qterminal_sk_SK.ts
User avatar Paolo

New translation

LXQt Desktop / QTerminalSlovak

Images (*.bmp *.jpg *.png *.svg *.xpm)
Obrázky (* .bmp * .jpg * .png * .svg * .xpm)
6 days ago
User avatar Paolo

New translation

LXQt Desktop / QTerminalSlovak

Scrolling to bottom
Posun smerom dole
6 days ago
User avatar Paolo

New translation

LXQt Desktop / QTerminalSlovak

Scrolling to top
Posun smerom hore
6 days ago
User avatar Paolo

New translation

LXQt Desktop / QTerminalSlovak

To edit a Shortcut:
1. Double-click its Key
2. Press the desired combination and release it
3. Click on a Shortcut or press Enter

To remove/disable a Shortcut, at point 2 press only a modifier (like Shift)
Úprava odkazu:
1. Dvakrát kliknúť na jeho kľúč
2. Stlačiť požadovanú kombináciu kláves
3. Kliknúť na odkaz alebo stlačiť Enter

Ak chcete odstrániť alebo zakázať odkaz, v bode 2 stlačte iba modifikátor (napríklad Shift)
6 days ago
User avatar Paolo

New translation

LXQt Desktop / QTerminalSlovak

Bracketed paste mode is useful for pasting multiline strings.
Režim vkladania v zátvorkách je užitočný na prilepenie viacriadkových reťazcov.
6 days ago
User avatar Paolo

New translation

LXQt Desktop / QTerminalSlovak

Forcefully disable bracketed paste mode
Vynútené deaktivovanie režimu vkladania zátvoriek
6 days ago
User avatar Paolo

New translation

LXQt Desktop / QTerminalSlovak

Close tab on middle-click
Po kliknutí stredným tlačidlom zatvoríte kartu
6 days ago
User avatar Paolo

New translation

LXQt Desktop / QTerminalSlovak

If unchecked the new tab will be opened as the rightmost tab
Ak nie je vybraté, nová karta sa otvorí, ako karta, úplne vpravo
6 days ago
User avatar Paolo

New translation

LXQt Desktop / QTerminalSlovak

Open new tab to the right of the active tab
Otvorte novú kartu napravo od aktívnej karty
6 days ago
User avatar Paolo

New translation

LXQt Desktop / QTerminalSlovak

Handle history command
Spracovanie príkazu histórie
6 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 180 585 3,722
Translated 98% 178 541 3,388
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 2 2 10

Last activity

Last change May 3, 2021, 2:01 p.m.
Last author Paolo Vigoroso

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information