Translation status

56 Strings 100% Translate
721 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
plugin-qeyes This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
plugin-qeyes (Name & Description) This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
plugin-colorpicker This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
plugin-fancymenu (Name & Description) This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
plugin-backlight (Name & Description) This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
plugin-showdesktop This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
Panel GPL-2.0
plugin-mount This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
plugin-mainmenu This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
plugin-fancymenu This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0

Translation Information

Project website https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master
Last remote commit Weblate commit (#2030) e274dcf
LXQtBot authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/lxqt-panel/panel/
Filemaskplugin-worldclock/translations/worldclock_*.ts
Translation file plugin-worldclock/translations/worldclock_pl.ts
<h1>Custom Date/Time Format Syntax</h1>
<p>A date pattern is a string of characters, where specific strings of characters are replaced with date and time data from a calendar when formatting or used to generate data for a calendar when parsing.</p>
<p>The Date Field Symbol Table below contains the characters used in patterns to show the appropriate formats for a given locale, such as yyyy for the year. Characters may be used multiple times. For example, if y is used for the year, 'yy' might produce '99', whereas 'yyyy' produces '1999'. For most numerical fields, the number of characters specifies the field width. For example, if h is the hour, 'h' might produce '5', but 'hh' produces '05'. For some characters, the count specifies whether an abbreviated or full form should be used, but may have other choices, as given below.</p>
<p>Two single quotes represents a literal single quote, either inside or outside single quotes. Text within single quotes is not interpreted in any way (except for two adjacent single quotes). Otherwise all ASCII letter from a to z and A to Z are reserved as syntax characters, and require quoting if they are to represent literal characters. In addition, certain ASCII punctuation characters may become variable in the future (eg ":" being interpreted as the time separator and '/' as a date separator, and replaced by respective locale-sensitive characters in display).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Code</th><th>Meaning</th></tr>
<tr><td>d</td><td>the day as number without a leading zero (1 to 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>the day as number with a leading zero (01 to 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>the abbreviated localized day name (e.g. 'Mon' to 'Sun').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>the long localized day name (e.g. 'Monday' to 'Sunday').</td></tr>
<tr><td>M</td><td>the month as number without a leading zero (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>the month as number with a leading zero (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>the abbreviated localized month name (e.g. 'Jan' to 'Dec').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>the long localized month name (e.g. 'January' to 'December').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>the year as two digit number (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>the year as four digit number</td></tr>
<tr><td>h</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23 or 1 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23 or 01 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>the minute without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>the minute with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>the second without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>the second with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>AP <i>or</i> A</td><td>use AM/PM display. <b>A/AP</b> will be replaced by either "AM" or "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>or</i> a</td><td>use am/pm display. <b>a/ap</b> will be replaced by either "am" or "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>the timezone (e.g. "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>the offset from UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>the timezone IANA id</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>the timezone abbreviation</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>the timezone short display name</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>the timezone long display name</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>the timezone custom name. You can change it the 'Time zones' tab of the configuration window</td></tr></table>
<br /><b>Notes:</b> <ul><li>Any characters in the pattern that are not in the ranges of ['a'..'z'] and ['A'..'Z'] will be treated as quoted text. For instance, characters like ':', '.', ' ', '#' and '@' will appear in the resulting time text even they are not enclosed within single quotes. The single quote is used to 'escape' letters. Two single quotes in a row, whether inside or outside a quoted sequence, represent a 'real' single quote.</li><li>Minimal update interval is 1 second. If z or zzz is configured time is shown with the milliseconds fraction, but not updated on millisecond basis (avoiding big performance hit).</li><ul>
<h1>Składnia niestandardowego formatu daty/godziny</h1>
<p>Wzorzec daty to ciąg znaków, w którym określone ciągi znaków są zastępowane danymi daty i godziny z kalendarza podczas formatowania lub używany do generowania danych dla kalendarza podczas analizowania.</p>
<p>Poniższa tabela symboli pola daty zawiera znaki używane we wzorcach, aby pokazać odpowiednie formaty dla danego języka, na przykład rrrr dla roku. Znaki mogą być użyte wielokrotnie. Na przykład, jeśli y jest używane jako rok, „yy” może dać „99”, podczas gdy „rrrr” daje „1999”. W przypadku większości pól liczbowych liczba znaków określa szerokość pola. Na przykład, jeśli h jest godziną, 'h' może dać '5', ale 'hh' da '05'. W przypadku niektórych znaków liczba określa, czy należy użyć formy skróconej, czy pełnej, ale może mieć inne możliwości, jak podano poniżej.</p>
<p>Dwa pojedyncze cudzysłowy oznaczają dosłowny pojedynczy cudzysłów, wewnątrz lub na zewnątrz pojedynczych cudzysłowów. Tekst ujęty w pojedyncze cudzysłowy nie jest w żaden sposób interpretowany (z wyjątkiem dwóch sąsiadujących ze sobą pojedynczych cudzysłowów). W przeciwnym razie wszystkie litery ASCII od a do z i od A do Z są zarezerwowane jako znaki składni i wymagają cytowania, jeśli mają reprezentować znaki dosłowne. Ponadto niektóre znaki interpunkcyjne ASCII mogą w przyszłości stać się zmienne (np. „:” jest interpretowany jako separator czasu, a „/” jako separator daty i jest zastępowany odpowiednimi znakami zależnymi od ustawień regionalnych na wyświetlaczu).<br />< /p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellpacing="0">
<tr><th width="20%">Kod</th><th>Znaczenie</th></tr>
<tr><td>d</td><td>dzień jako liczba bez wiodącego zera (1 do 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>dzień jako liczba z wiodącym zerem (od 01 do 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>skrócona, zlokalizowana nazwa dnia (np. „Pon” do „Nd”).</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>długa zlokalizowana nazwa dnia (np. „od poniedziałku” do „niedzieli”).</td></tr>
<tr><td>M</td><td>miesiąc jako liczba bez wiodącego zera (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>miesiąc jako liczba z wiodącym zerem (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>skrócona zlokalizowana nazwa miesiąca (np. od „Jan” do „Dec”).</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>długa zlokalizowana nazwa miesiąca (np. „Styczeń” do „Grudzień”).</td></tr>
<tr><td>rr</td><td>rok jako dwucyfrowa liczba (00-99)</td></tr>
<tr><td>rrrr</td><td>rok w postaci czterocyfrowej</td></tr>
<tr><td>h</td><td>godzina bez wiodącego zera (od 0 do 23 lub od 1 do 12 w przypadku wyświetlania AM/PM)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>godzina z wiodącym zerem (od 00 do 23 lub od 01 do 12 w przypadku wyświetlania AM/PM)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>godzina bez wiodącego zera (od 0 do 23, nawet przy wyświetlaniu AM/PM)</td></tr>
<tr><td>GG</td><td>godzina z wiodącym zerem (od 00 do 23, nawet przy wyświetlaniu AM/PM)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>minuta bez wiodącego zera (0 do 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>minuta z wiodącym zerem (od 00 do 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>drugi bez wiodącego zera (0 do 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>drugi z wiodącym zerem (od 00 do 59)</td></tr>
<tr><td>AP <i>lub</i>A</td><td>użyj wyświetlania AM/PM. <b>A/AP</b> zostanie zastąpione przez „AM” lub „PM”.</td></tr>
<tr><td>ap <i>lub</i></td><td>użyj wyświetlania am/pm. <b>a/ap</b> zostanie zastąpione przez „am” lub „pm”.</td></tr>
<tr><td>t</td><td>strefa czasowa (np. „CEST”)</td></tr>
<tr><td>T</td><td>przesunięcie względem UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>identyfikator strefy czasowej IANA</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>skrót strefy czasowej</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>krótka wyświetlana nazwa strefy czasowej</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>długa wyświetlana nazwa strefy czasowej</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>niestandardowa nazwa strefy czasowej. Możesz to zmienić w zakładce „Strefy czasowe” w oknie konfiguracji</td></tr></table>
<br /><b>Uwagi:</b> <ul><li>Wszelkie znaki we wzorcu spoza zakresu ['a'..'z'] i ['A'..'Z '] będzie traktowany jako tekst w cudzysłowie. Na przykład znaki takie jak ':', '.', ' ', '#' i '@' pojawią się w wynikowym tekście czasu, nawet jeśli nie są ujęte w pojedyncze cudzysłowy. Pojedynczy cudzysłów służy do „ucieczki” liter. Dwa pojedyncze cudzysłowy z rzędu, wewnątrz lub na zewnątrz cytowanej sekwencji, reprezentują „prawdziwy” pojedynczy cudzysłów.</li><li>Minimalny interwał aktualizacji to 1 sekunda. Jeśli skonfigurowano z lub zzz, czas jest wyświetlany z ułamkiem milisekund, ale nie jest aktualizowany na podstawie milisekund (unikając dużego spadku wydajności).</li><ul>
a year ago
User avatar None

Resource update

LXQt Panel / plugin-worldclockPolish

Resource update 2 years ago
S&how tooltip
Pokazuj pasek narzędzi
2 years ago
Show &week numbers in popup calendar
Pokazuj numery tygodni w kalendarzu poręcznym
2 years ago
New contributor 2 years ago
User avatar None

Resource update

LXQt Panel / plugin-worldclockPolish

Resource update 3 years ago
User avatar standreas

New string to translate

LXQt Panel / plugin-worldclockPolish

New string to translate 3 years ago
Resource update 3 years ago
User avatar None

New strings to translate

LXQt Panel / plugin-worldclockPolish

New strings to translate 3 years ago
User avatar None

Resource update

LXQt Panel / plugin-worldclockPolish

Resource update 3 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 721 5,170
Translated 100% 56 721 5,170
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 27, 2022, 8:07 p.m.
Last author KacperMisztal

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information