The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation status

56 Strings 100% Translate
721 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
plugin-qeyes This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation is locked. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
plugin-qeyes (Name & Description) This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation is locked. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
plugin-colorpicker This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation is locked. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
plugin-desktopswitch This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation is locked. GPL-2.0 86% 2 8
plugin-customcommand This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 96% 1 4
plugin-mount This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation is locked. GPL-2.0
Panel GPL-2.0
plugin-mainmenu This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation is locked. GPL-2.0
plugin-networkmonitor This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation is locked. GPL-2.0
plugin-spacer This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation is locked. GPL-2.0

Translation Information

Project website https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master
Last remote commit Updated *.ts files (#1942) 861d840
User avatar stefonarch authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/lxqt-panel/panel/
Filemaskplugin-worldclock/translations/worldclock_*.ts
Translation file plugin-worldclock/translations/worldclock_cs.ts
User avatar None

Resource update

LXQt Panel / plugin-worldclockCzech

Resource update a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Panel / plugin-worldclockCzech

Input custom time zone name
Zadat uživatelem stanovsky určený název časového pásma
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Panel / plugin-worldclockCzech

Auto&rotate when the panel is vertical
Při svisle o&rientovaném panelu &natočit tak, aby bylo vodorovně
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Panel / plugin-worldclockCzech

Move &up
Pos&unout nahor&u
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Panel / plugin-worldclockCzech

&Edit custom name ...
Upravit uživat&elemsky určený náz&ev…
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Panel / plugin-worldclockCzech

&Position:
&Polohazice:
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Panel / plugin-worldclockCzech

'<b>'HH:mm:ss'</b><br/><font size="-2">'ddd, d MMM yyyy'<br/>'TT'</font>'
'<b>'HH:mm:ss'</b><br/><font size="-2">'ddd, d MMM rrrr'<br/>'ČČTT'</font>'
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Panel / plugin-worldclockCzech

Custom
Uživatelemsky určený
a year ago
User avatar p-bo

Translation changed

LXQt Panel / plugin-worldclockCzech

<h1>Custom Date/Time Format Syntax</h1>
<p>A date pattern is a string of characters, where specific strings of characters are replaced with date and time data from a calendar when formatting or used to generate data for a calendar when parsing.</p>
<p>The Date Field Symbol Table below contains the characters used in patterns to show the appropriate formats for a given locale, such as yyyy for the year. Characters may be used multiple times. For example, if y is used for the year, 'yy' might produce '99', whereas 'yyyy' produces '1999'. For most numerical fields, the number of characters specifies the field width. For example, if h is the hour, 'h' might produce '5', but 'hh' produces '05'. For some characters, the count specifies whether an abbreviated or full form should be used, but may have other choices, as given below.</p>
<p>Two single quotes represents a literal single quote, either inside or outside single quotes. Text within single quotes is not interpreted in any way (except for two adjacent single quotes). Otherwise all ASCII letter from a to z and A to Z are reserved as syntax characters, and require quoting if they are to represent literal characters. In addition, certain ASCII punctuation characters may become variable in the future (eg ":" being interpreted as the time separator and '/' as a date separator, and replaced by respective locale-sensitive characters in display).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Code</th><th>Meaning</th></tr>
<tr><td>d</td><td>the day as number without a leading zero (1 to 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>the day as number with a leading zero (01 to 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>the abbreviated localized day name (e.g. 'Mon' to 'Sun').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>the long localized day name (e.g. 'Monday' to 'Sunday').</td></tr>
<tr><td>M</td><td>the month as number without a leading zero (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>the month as number with a leading zero (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>the abbreviated localized month name (e.g. 'Jan' to 'Dec').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>the long localized month name (e.g. 'January' to 'December').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>the year as two digit number (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>the year as four digit number</td></tr>
<tr><td>h</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23 or 1 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23 or 01 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>the minute without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>the minute with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>the second without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>the second with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>AP <i>or</i> A</td><td>use AM/PM display. <b>A/AP</b> will be replaced by either "AM" or "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>or</i> a</td><td>use am/pm display. <b>a/ap</b> will be replaced by either "am" or "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>the timezone (e.g. "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>the offset from UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>the timezone IANA id</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>the timezone abbreviation</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>the timezone short display name</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>the timezone long display name</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>the timezone custom name. You can change it the 'Time zones' tab of the configuration window</td></tr></table>
<br /><b>Notes:</b> <ul><li>Any characters in the pattern that are not in the ranges of ['a'..'z'] and ['A'..'Z'] will be treated as quoted text. For instance, characters like ':', '.', ' ', '#' and '@' will appear in the resulting time text even they are not enclosed within single quotes. The single quote is used to 'escape' letters. Two single quotes in a row, whether inside or outside a quoted sequence, represent a 'real' single quote.</li><li>Minimal update interval is 1 second. If z or zzz is configured time is shown with the milliseconds fraction, but not updated on millisecond basis (avoiding big performance hit).</li><ul>
<h1> Vlastní syntaxe formátuForma zápisu pro uživatelsky určenou podobu zobrazení data a času </h1>
<p> Datový vzorVzor data je řetězec znaků, kde jsouve kterém jsou pak při formátování konkrétní řetězce znaků nahrazeovány údatyji data a času z kalendáře při formátování nebo slouží ke generovánebo naopak při zpracovávání slouží pro vytváření datumů pro kalendář při analýze. </p>
<p> Tabulka symbolů pole data níže
.</p>
<p>Níže uvedená tabulka symbolů pro kolonku s datem
obsahuje znaky psloužitéící ve vzorech k zobrazení příslušných formátů pro dané národní prostředí, například rrrr pro daný rok. Znaky lze použít vícekrát. Pokud je například pro rok použito y, „yy“ může produkovavytvořit „99“, zatímco „yyyy“ produkujevytvoří „1999“. U většiny číselných pkolíonek určuje počet znaků šířku pkoleonky. Například pokud h je hodina, „h“ může produkovavytvořit „5“, ale „hh“ produkujevytvoří „05“. U některých znaků počet určuje, zda má být použita zkrácenýá nebo plný formulářá podoba, ale může mít i jiné možnosti, jak je uvedeno níže. </p>
<p> Dvě jednoduché uvozovky představují doslovnou jednoduchou uvozovku, buď uvnitř, nebo vně jednoduchých uvozovek. Text v jednoduchých uvozovkách není žádným způsobem interpretován (s výjimkou dvou sousedních jednoduchých uvozovek). Jinak jsou všechna písmena ASCII od a do z A do Z vyhrazena jako syntaxe znaků a vyžadují citaci, pokud mají reprezentovat literálnídoslovné znaky. Kromě toho se některé interpunkční znaky ASCII mohou v budoucnu stát proměnnými (např. ":"„:“ Bude interpretováno jako oddělovač času a '/'„/“ jako oddělovač data a budou nahrazeny příslušnými znaky citlivými na národní prostředí na displejiv zobrazení). <br />< / p>
<table border ="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width = "20%"> Kód </th> <th> Význam </th> </tr>
<tr><td>d</td><td> den jako číslo bez úvodní nuly (1 až 31) </td></tr>
<tr><td>dd</td><td> den jako číslo s úvodní nulou (01 až 31) </td></tr>
<tr><td>ddd</td><td> zkrácený lokalizovaný název dne (např. „Po“ až „Ne“). </td></tr>
<tr><td>dddd</td><td> dlouhý lokalizovaný název dne (např. od pondělí do neděle). </td></tr>
<tr><td>M</td><td> měsíc jako číslo bez úvodní nuly (1-12) </td></tr>
<tr><td>MM</td><td> měsíc jako číslo s počáteční nulou (01-12) </td></tr>
<tr><td>MMM</td><td> zkrácený lokalizovaný název měsíce (např. „Janled“ až „prosinec“). </td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td> dlouhý lokalizovaný název měsíce (např. „leden“ až „prosinec“). </td></tr>
<tr><td>rryy</td><td> rok jako dvouciferné číslo (00-99) </td></tr>
<tr><td>rrrryyyy</td><td> rok jako čtyřciferné číslo </td></tr>
<tr><td>h</td><td> hodina bez úvodní nuly (0 až 23 nebo 1 až 12, pokud se zobrazí AM / PM) i při zobrazení DOP / ODP)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td> hodina s úvodní nulou (00 až 23 nebo 01 až 12, pokud se zobrazí AM / PM) i při zobrazení DOP / ODP)</td></tr>
<tr><td>H</td><td> hodina bez úvodní nuly (0 až 23, i při zobrazení AM / PM) DOP / ODP)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td> hodina s počátečúvodní nulou (00 až 23, dokonce i při zobrazení AM / PM) DOP / ODP)</td></tr>
<tr><td>m</td><td> minuta bez úvodní nuly (0 až 59) </td></tr>
<tr><td>mm</td><td> minuta s úvodní nulou (00 až 59) </td></tr>
<tr><td> s</td><td> druhýsekunda bez úvodní nuly (0 až 59) </td></tr>
<tr><td>ss</td><td> druhý s úvodní nulou (00 až 59) </td></tr>
<tr><td> AP <i> nebo </i> A </td><td> používají zobrazení AM / PM. <b> A / AP </b> bude nahrazeno buď „AM“, nebo „PM“. </td></tr>
<tr><td> ap <i> nebo </i> a </td><td> používají zobrazení dopoledne / odpoledne. <b> a / ap </b> bude nahrazeno buď „am“, nebo „pm“. </td></tr>
<tr><td>t</td><td> časové pásmo (např. „CEST“) </td></tr>
<tr><td>T</td><td> posun od UTC </td></tr>
<tr><td>TT</td><td> ID časového pásma IANA </td></tr>
<tr><td>TTT</td><td> zkratka časového pásma </td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td> krátký zobrazovaný název časového pásma </td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td> zobrazovaný název časového pásma </td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td> vlastní název časového pásma. Můžete to změnit na kartě „Časová pásma“ v konfiguračním okně </td></tr> </table>
<br /> <b> Poznámky: </b> <ul> <li> Jakékoli znaky ve vzoru, které nejsou v rozsahu ['a' .. 'z'] a ['A' .. 'Z '] bude považováno za citovaný text. Například znaky jako ':', '.', ',' # 'A' @ 'se objeví ve výsledném časovém textu, i když nejsou uzavřeny v jednoduchých uvozovkách. Jednoduchá uvozovka se používá k úniku písmen. Dvě jednoduché uvozovky v řadě, ať už uvnitř nebo vně citované sekvence, představují „skutečnou“ jednoduchou uvozovku. </li><li> Minimální interval aktualizace je 1 sekunda. Pokud je nakonfigurováno z nebo zzz, čas je zobrazen s milisekundovým zlomkem, ale není aktualizován na milisekundovém základě (vyhnout se velkému zásahu do výkonu).
sekunda s úvodní nulou (00 až 59)</td></tr>
<tr><td>AP <i>nebo</i> A</td><td>použít zobrazení DOP/ODP. <b>A/AP</b> bude nahrazeno buď „DOP“, nebo „ODP“. </td></tr>
<tr><td>ap <i>nebo</i> a</td><td>používají zobrazení dop/odp. <b>a/ap</b> bude nahrazeno buď „dop“, nebo „odp“. </td></tr>
<tr><td>t</td><td>časové pásmo (např. „CEST“)</td></tr>
<tr><td>T</td><td>posun vůči UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>identifikátor časového pásma dle IANA</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>zkratka časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>zkrácený název časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>celý název časového pásma</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>Uživatelsky určený název časového pásma. Ten je možné změnit na kartě „Časová pásma“ v okně s nastaveními</td></tr></table>
<br /><b>Poznámky:</b> <ul><li>Jakékoli znaky ve vzoru, které nejsou z rozsahu ['a'..'z'] a ['A'..'Z'] (všechna malá-VELKÁ písmena) budou vypsány přímo (tj. citovaný text). Například znaky jako „:“, „.“, „ “ (mezera), „#“ a „@“ se objeví ve výsledném textu času, i když nejsou obklopeny jednoduchými uvozovkami. Jednoduché uvozovky se používají ke zbavení písmen významu (escape). Dvě jednoduché uvozovky za sebou, ať už uvnitř nebo vně citované sekvence, představují „skutečnou“ jednoduchou uvozovku.</li><li>Nejnižší možný interval aktualizace zobrazovaného času je 1 sekunda. Pokud je nastaveno z nebo zzz, čas je sice zobrazen s milisekundovým zlomkem, ale ani tak není aktualizován v rámci milisekund (způsobovalo by jinak velký zásah do výkonu počítače).
</li><ul>
a year ago
User avatar fri

Marked for edit

LXQt Panel / plugin-worldclockCzech

<h1>Custom Date/Time Format Syntax</h1>
<p>A date pattern is a string of characters, where specific strings of characters are replaced with date and time data from a calendar when formatting or used to generate data for a calendar when parsing.</p>
<p>The Date Field Symbol Table below contains the characters used in patterns to show the appropriate formats for a given locale, such as yyyy for the year. Characters may be used multiple times. For example, if y is used for the year, 'yy' might produce '99', whereas 'yyyy' produces '1999'. For most numerical fields, the number of characters specifies the field width. For example, if h is the hour, 'h' might produce '5', but 'hh' produces '05'. For some characters, the count specifies whether an abbreviated or full form should be used, but may have other choices, as given below.</p>
<p>Two single quotes represents a literal single quote, either inside or outside single quotes. Text within single quotes is not interpreted in any way (except for two adjacent single quotes). Otherwise all ASCII letter from a to z and A to Z are reserved as syntax characters, and require quoting if they are to represent literal characters. In addition, certain ASCII punctuation characters may become variable in the future (eg ":" being interpreted as the time separator and '/' as a date separator, and replaced by respective locale-sensitive characters in display).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Code</th><th>Meaning</th></tr>
<tr><td>d</td><td>the day as number without a leading zero (1 to 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>the day as number with a leading zero (01 to 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>the abbreviated localized day name (e.g. 'Mon' to 'Sun').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>the long localized day name (e.g. 'Monday' to 'Sunday').</td></tr>
<tr><td>M</td><td>the month as number without a leading zero (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>the month as number with a leading zero (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>the abbreviated localized month name (e.g. 'Jan' to 'Dec').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>the long localized month name (e.g. 'January' to 'December').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>the year as two digit number (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>the year as four digit number</td></tr>
<tr><td>h</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23 or 1 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23 or 01 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>the minute without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>the minute with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>the second without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>the second with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>AP <i>or</i> A</td><td>use AM/PM display. <b>A/AP</b> will be replaced by either "AM" or "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>or</i> a</td><td>use am/pm display. <b>a/ap</b> will be replaced by either "am" or "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>the timezone (e.g. "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>the offset from UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>the timezone IANA id</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>the timezone abbreviation</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>the timezone short display name</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>the timezone long display name</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>the timezone custom name. You can change it the 'Time zones' tab of the configuration window</td></tr></table>
<br /><b>Notes:</b> <ul><li>Any characters in the pattern that are not in the ranges of ['a'..'z'] and ['A'..'Z'] will be treated as quoted text. For instance, characters like ':', '.', ' ', '#' and '@' will appear in the resulting time text even they are not enclosed within single quotes. The single quote is used to 'escape' letters. Two single quotes in a row, whether inside or outside a quoted sequence, represent a 'real' single quote.</li><li>Minimal update interval is 1 second. If z or zzz is configured time is shown with the milliseconds fraction, but not updated on millisecond basis (avoiding big performance hit).</li><ul>
<h1> Vlastní syntaxe formátu data a času </h1>
<p> Datový vzor je řetězec znaků, kde jsou konkrétní řetězce znaků nahrazeny daty data a času z kalendáře při formátování nebo slouží ke generování dat pro kalendář při analýze. </p>
<p> Tabulka symbolů pole data níže obsahuje znaky použité ve vzorech k zobrazení příslušných formátů pro dané národní prostředí, například rrrr pro daný rok. Znaky lze použít vícekrát. Pokud je například pro rok použito y, „yy“ může produkovat „99“, zatímco „yyyy“ produkuje „1999“. U většiny číselných polí určuje počet znaků šířku pole. Například pokud h je hodina, „h“ může produkovat „5“, ale „hh“ produkuje „05“. U některých znaků počet určuje, zda má být použit zkrácený nebo plný formulář, ale může mít i jiné možnosti, jak je uvedeno níže. </p>
<p> Dvě jednoduché uvozovky představují doslovnou jednoduchou uvozovku, buď uvnitř, nebo vně jednoduchých uvozovek. Text v jednoduchých uvozovkách není žádným způsobem interpretován (s výjimkou dvou sousedních jednoduchých uvozovek). Jinak jsou všechna písmena ASCII od a do z A do Z vyhrazena jako syntaxe znaků a vyžadují citaci, pokud mají reprezentovat literální znaky. Kromě toho se některé interpunkční znaky ASCII mohou v budoucnu stát proměnnými (např. ":" Bude interpretováno jako oddělovač času a '/' jako oddělovač data a budou nahrazeny příslušnými znaky citlivými na národní prostředí na displeji). <br />< / p>
<table border ="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width = "20%"> Kód </th> <th> Význam </th> </tr>
<tr><td>d</td><td> den jako číslo bez úvodní nuly (1 až 31) </td></tr>
<tr><td>dd</td><td> den jako číslo s úvodní nulou (01 až 31) </td></tr>
<tr><td>ddd</td><td> zkrácený lokalizovaný název dne (např. „Po“ až „Ne“). </td></tr>
<tr><td>dddd</td><td> dlouhý lokalizovaný název dne (např. od pondělí do neděle). </td></tr>
<tr><td>M</td><td> měsíc jako číslo bez úvodní nuly (1-12) </td></tr>
<tr><td>MM</td><td> měsíc jako číslo s počáteční nulou (01-12) </td></tr>
<tr><td>MMM</td><td> zkrácený lokalizovaný název měsíce (např. „Jan“ až „prosinec“). </td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td> dlouhý lokalizovaný název měsíce (např. „leden“ až „prosinec“). </td></tr>
<tr><td>rr</td><td> rok jako dvouciferné číslo (00-99) </td></tr>
<tr><td>rrrr</td><td> rok jako čtyřciferné číslo </td></tr>
<tr><td>h</td><td> hodina bez úvodní nuly (0 až 23 nebo 1 až 12, pokud se zobrazí AM / PM) </td></tr>
<tr><td>hh</td><td> hodina s úvodní nulou (00 až 23 nebo 01 až 12, pokud se zobrazí AM / PM) </td></tr>
<tr><td>H</td><td> hodina bez úvodní nuly (0 až 23, i při zobrazení AM / PM) </td></tr>
<tr><td>HH</td><td> hodina s počáteční nulou (00 až 23, dokonce i při zobrazení AM / PM) </td></tr>
<tr><td>m</td><td> minuta bez úvodní nuly (0 až 59) </td></tr>
<tr><td>mm</td><td> minuta s úvodní nulou (00 až 59) </td></tr>
<tr><td> s</td><td> druhý bez úvodní nuly (0 až 59) </td></tr>
<tr><td>ss</td><td> druhý s úvodní nulou (00 až 59) </td></tr>
<tr><td> AP <i> nebo </i> A </td><td> používají zobrazení AM / PM. <b> A / AP </b> bude nahrazeno buď „AM“, nebo „PM“. </td></tr>
<tr><td> ap <i> nebo </i> a </td><td> používají zobrazení dopoledne / odpoledne. <b> a / ap </b> bude nahrazeno buď „am“, nebo „pm“. </td></tr>
<tr><td>t</td><td> časové pásmo (např. „CEST“) </td></tr>
<tr><td>T</td><td> posun od UTC </td></tr>
<tr><td>TT</td><td> ID časového pásma IANA </td></tr>
<tr><td>TTT</td><td> zkratka časového pásma </td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td> krátký zobrazovaný název časového pásma </td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td> zobrazovaný název časového pásma </td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td> vlastní název časového pásma. Můžete to změnit na kartě „Časová pásma“ v konfiguračním okně </td></tr> </table>
<br /> <b> Poznámky: </b> <ul> <li> Jakékoli znaky ve vzoru, které nejsou v rozsahu ['a' .. 'z'] a ['A' .. 'Z '] bude považováno za citovaný text. Například znaky jako ':', '.', ',' # 'A' @ 'se objeví ve výsledném časovém textu, i když nejsou uzavřeny v jednoduchých uvozovkách. Jednoduchá uvozovka se používá k úniku písmen. Dvě jednoduché uvozovky v řadě, ať už uvnitř nebo vně citované sekvence, představují „skutečnou“ jednoduchou uvozovku. </li><li> Minimální interval aktualizace je 1 sekunda. Pokud je nakonfigurováno z nebo zzz, čas je zobrazen s milisekundovým zlomkem, ale není aktualizován na milisekundovém základě (vyhnout se velkému zásahu do výkonu). </li><ul>
2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 721 5,170
Translated 100% 56 721 5,170
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 18, 2021, 10:53 p.m.
Last author p-bo

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information