Translation Information

Project website https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master
Last remote commit added new issue templates (#1662) 459824f
User avatar stefonarch authored 21 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/lxqt-panel/panel/
Filemaskplugin-worldclock/translations/worldclock_*.ts
Translation file plugin-worldclock/translations/worldclock_cs.ts
User avatar fri

Marked for edit

LXQt Panel / plugin-worldclockCzech

<h1>Custom Date/Time Format Syntax</h1>
<p>A date pattern is a string of characters, where specific strings of characters are replaced with date and time data from a calendar when formatting or used to generate data for a calendar when parsing.</p>
<p>The Date Field Symbol Table below contains the characters used in patterns to show the appropriate formats for a given locale, such as yyyy for the year. Characters may be used multiple times. For example, if y is used for the year, 'yy' might produce '99', whereas 'yyyy' produces '1999'. For most numerical fields, the number of characters specifies the field width. For example, if h is the hour, 'h' might produce '5', but 'hh' produces '05'. For some characters, the count specifies whether an abbreviated or full form should be used, but may have other choices, as given below.</p>
<p>Two single quotes represents a literal single quote, either inside or outside single quotes. Text within single quotes is not interpreted in any way (except for two adjacent single quotes). Otherwise all ASCII letter from a to z and A to Z are reserved as syntax characters, and require quoting if they are to represent literal characters. In addition, certain ASCII punctuation characters may become variable in the future (eg ":" being interpreted as the time separator and '/' as a date separator, and replaced by respective locale-sensitive characters in display).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Code</th><th>Meaning</th></tr>
<tr><td>d</td><td>the day as number without a leading zero (1 to 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>the day as number with a leading zero (01 to 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>the abbreviated localized day name (e.g. 'Mon' to 'Sun').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>the long localized day name (e.g. 'Monday' to 'Sunday').</td></tr>
<tr><td>M</td><td>the month as number without a leading zero (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>the month as number with a leading zero (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>the abbreviated localized month name (e.g. 'Jan' to 'Dec').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>the long localized month name (e.g. 'January' to 'December').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>the year as two digit number (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>the year as four digit number</td></tr>
<tr><td>h</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23 or 1 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23 or 01 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>the minute without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>the minute with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>the second without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>the second with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>AP <i>or</i> A</td><td>use AM/PM display. <b>A/AP</b> will be replaced by either "AM" or "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>or</i> a</td><td>use am/pm display. <b>a/ap</b> will be replaced by either "am" or "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>the timezone (e.g. "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>the offset from UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>the timezone IANA id</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>the timezone abbreviation</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>the timezone short display name</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>the timezone long display name</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>the timezone custom name. You can change it the 'Time zones' tab of the configuration window</td></tr></table>
<br /><b>Notes:</b> <ul><li>Any characters in the pattern that are not in the ranges of ['a'..'z'] and ['A'..'Z'] will be treated as quoted text. For instance, characters like ':', '.', ' ', '#' and '@' will appear in the resulting time text even they are not enclosed within single quotes. The single quote is used to 'escape' letters. Two single quotes in a row, whether inside or outside a quoted sequence, represent a 'real' single quote.</li><li>Minimal update interval is 1 second. If z or zzz is configured time is shown with the milliseconds fraction, but not updated on millisecond basis (avoiding big performance hit).</li><ul>
<h1> Vlastní syntaxe formátu data a času </h1>
<p> Datový vzor je řetězec znaků, kde jsou konkrétní řetězce znaků nahrazeny daty data a času z kalendáře při formátování nebo slouží ke generování dat pro kalendář při analýze. </p>
<p> Tabulka symbolů pole data níže obsahuje znaky použité ve vzorech k zobrazení příslušných formátů pro dané národní prostředí, například rrrr pro daný rok. Znaky lze použít vícekrát. Pokud je například pro rok použito y, „yy“ může produkovat „99“, zatímco „yyyy“ produkuje „1999“. U většiny číselných polí určuje počet znaků šířku pole. Například pokud h je hodina, „h“ může produkovat „5“, ale „hh“ produkuje „05“. U některých znaků počet určuje, zda má být použit zkrácený nebo plný formulář, ale může mít i jiné možnosti, jak je uvedeno níže. </p>
<p> Dvě jednoduché uvozovky představují doslovnou jednoduchou uvozovku, buď uvnitř, nebo vně jednoduchých uvozovek. Text v jednoduchých uvozovkách není žádným způsobem interpretován (s výjimkou dvou sousedních jednoduchých uvozovek). Jinak jsou všechna písmena ASCII od a do z A do Z vyhrazena jako syntaxe znaků a vyžadují citaci, pokud mají reprezentovat literální znaky. Kromě toho se některé interpunkční znaky ASCII mohou v budoucnu stát proměnnými (např. ":" Bude interpretováno jako oddělovač času a '/' jako oddělovač data a budou nahrazeny příslušnými znaky citlivými na národní prostředí na displeji). <br />< / p>
<table border ="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width = "20%"> Kód </th> <th> Význam </th> </tr>
<tr><td>d</td><td> den jako číslo bez úvodní nuly (1 až 31) </td></tr>
<tr><td>dd</td><td> den jako číslo s úvodní nulou (01 až 31) </td></tr>
<tr><td>ddd</td><td> zkrácený lokalizovaný název dne (např. „Po“ až „Ne“). </td></tr>
<tr><td>dddd</td><td> dlouhý lokalizovaný název dne (např. od pondělí do neděle). </td></tr>
<tr><td>M</td><td> měsíc jako číslo bez úvodní nuly (1-12) </td></tr>
<tr><td>MM</td><td> měsíc jako číslo s počáteční nulou (01-12) </td></tr>
<tr><td>MMM</td><td> zkrácený lokalizovaný název měsíce (např. „Jan“ až „prosinec“). </td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td> dlouhý lokalizovaný název měsíce (např. „leden“ až „prosinec“). </td></tr>
<tr><td>rr</td><td> rok jako dvouciferné číslo (00-99) </td></tr>
<tr><td>rrrr</td><td> rok jako čtyřciferné číslo </td></tr>
<tr><td>h</td><td> hodina bez úvodní nuly (0 až 23 nebo 1 až 12, pokud se zobrazí AM / PM) </td></tr>
<tr><td>hh</td><td> hodina s úvodní nulou (00 až 23 nebo 01 až 12, pokud se zobrazí AM / PM) </td></tr>
<tr><td>H</td><td> hodina bez úvodní nuly (0 až 23, i při zobrazení AM / PM) </td></tr>
<tr><td>HH</td><td> hodina s počáteční nulou (00 až 23, dokonce i při zobrazení AM / PM) </td></tr>
<tr><td>m</td><td> minuta bez úvodní nuly (0 až 59) </td></tr>
<tr><td>mm</td><td> minuta s úvodní nulou (00 až 59) </td></tr>
<tr><td> s</td><td> druhý bez úvodní nuly (0 až 59) </td></tr>
<tr><td>ss</td><td> druhý s úvodní nulou (00 až 59) </td></tr>
<tr><td> AP <i> nebo </i> A </td><td> používají zobrazení AM / PM. <b> A / AP </b> bude nahrazeno buď „AM“, nebo „PM“. </td></tr>
<tr><td> ap <i> nebo </i> a </td><td> používají zobrazení dopoledne / odpoledne. <b> a / ap </b> bude nahrazeno buď „am“, nebo „pm“. </td></tr>
<tr><td>t</td><td> časové pásmo (např. „CEST“) </td></tr>
<tr><td>T</td><td> posun od UTC </td></tr>
<tr><td>TT</td><td> ID časového pásma IANA </td></tr>
<tr><td>TTT</td><td> zkratka časového pásma </td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td> krátký zobrazovaný název časového pásma </td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td> zobrazovaný název časového pásma </td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td> vlastní název časového pásma. Můžete to změnit na kartě „Časová pásma“ v konfiguračním okně </td></tr> </table>
<br /> <b> Poznámky: </b> <ul> <li> Jakékoli znaky ve vzoru, které nejsou v rozsahu ['a' .. 'z'] a ['A' .. 'Z '] bude považováno za citovaný text. Například znaky jako ':', '.', ',' # 'A' @ 'se objeví ve výsledném časovém textu, i když nejsou uzavřeny v jednoduchých uvozovkách. Jednoduchá uvozovka se používá k úniku písmen. Dvě jednoduché uvozovky v řadě, ať už uvnitř nebo vně citované sekvence, představují „skutečnou“ jednoduchou uvozovku. </li><li> Minimální interval aktualizace je 1 sekunda. Pokud je nakonfigurováno z nebo zzz, čas je zobrazen s milisekundovým zlomkem, ale není aktualizován na milisekundovém základě (vyhnout se velkému zásahu do výkonu). </li><ul>
6 months ago
User avatar fri

New contributor

LXQt Panel / plugin-worldclockCzech

New contributor 6 months ago
User avatar None

Resource update

LXQt Panel / plugin-worldclockCzech

Resource update 7 months ago
User avatar p-bo

New translation

LXQt Panel / plugin-worldclockCzech

S&how tooltip
&Zobrazovat popisky ikon
9 months ago
User avatar p-bo

New translation

LXQt Panel / plugin-worldclockCzech

Show &week numbers in popup calendar
Ve &vyskakovacím kalendáři zobrazovat čísla týdnů
9 months ago
User avatar p-bo

New contributor

LXQt Panel / plugin-worldclockCzech

New contributor 9 months ago
User avatar standreas

New string to translate

LXQt Panel / plugin-worldclockCzech

New string to translate a year ago
Resource update a year ago
User avatar None

New strings to translate

LXQt Panel / plugin-worldclockCzech

New strings to translate a year ago
User avatar None

Resource update

LXQt Panel / plugin-worldclockCzech

Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 721 5,170
Translated 98% 55 128 831
Needs editing 1% 1 593 4,339
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 6, 2021, 11:11 a.m.
Last author Pavel Fric

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information