Translation status

164 Strings 100% Translate
564 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
LXQt Wallet This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
LXQt-runner GPL-2.0 95% 1 1
qtermwidget GPL-2.0 96% 1 6
LXimage-qt GPL-2.0 98% 3 4
PCManFm-qt GPL-3.0 99% 3 3 1
QTerminal GPL-2.0 99% 1 2
liblxqt GPL-3.0
libfm-qt LGPL-2.1
Qlipper GPL-2.0
qps GPL-2.0

Translation Information

Project website https://lxqt-project.org/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 only
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-archiver
Repository branch master
Last remote commit Pre-release changes (#392) b903c29
User avatar tsujan authored a week ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/lxqt-desktop/lxqt-archiver/
Filemasksrc/translations/lxqt-archiver_*.ts
Translation file src/translations/lxqt-archiver_ca.ts
User avatar None

Resource update

LXQt Desktop / LXQt-archiverCatalan

Resource update 5 months ago
User avatar joanmiro

Translation changed

LXQt Desktop / LXQt-archiverCatalan

Del
Supr
a year ago
User avatar standreas

Translation changed

LXQt Desktop / LXQt-archiverCatalan

Del
Suprimir
a year ago
User avatar joanmiro

Translation changed

LXQt Desktop / LXQt-archiverCatalan

Del
Suprimir
a year ago
User avatar joanmiro

Translation changed

LXQt Desktop / LXQt-archiverCatalan

LXQt Archiver

Copyright (C) 2020 the LXQt Team

This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Arxivador de LXQt

Drets d'autor (C) 2018 l'equip de LXQt

Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
modificar-lo d'acord amb els termes de la llicència pública general
de GNU tal com la publica la Free Software Foundation, ja sigui la
versió 2 de la llicència, o bé, si així ho voleu, qualsevol altra versió
posterior.

Aquest programa es distribueix amb l'esperança que serà útil, però
SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols amb la garantia de
COMERCIALITZACIÓ o APTITUD PER A PROPÒSITS DETERMINATS.
Vegeu la Llicència general pública de GNU per a més detalls.

Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General de
GNU; si no és així, escriviu a la Free Software Foundation, Inc., 51
Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. {2020 ?} {2
?} {51 ?} {02110-1301,?}
a year ago
User avatar joanmiro

Translation changed

LXQt Desktop / LXQt-archiverCatalan

LXQt Archiver

Copyright (C) 2020 the LXQt Team

This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Arxivador de LXQt

Drets d'autor (C) 2018 l'equip de LXQt

Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
modificar-lo d'acord amb els termes de la llicència pública general
de GNU tal com la publica la Free Software Foundation, ja sigui la
versió 2 de la llicència, o bé, si així ho voleu, qualsevol altra versió
posterior.

Aquest programa es distribueix amb l'esperança que serà útil, però
SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols amb la garantia de
COMERCIALITZACIÓ o APTITUD PER A PROPÒSITS DETERMINATS.
Vegeu la Llicència general pública de GNU per a més detalls.

Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General de
GNU; si no és així, escriviu a la Free Software Foundation, Inc., 51
Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. {2020 ?} {2
?} {51 ?} {02110-1301,?}
a year ago
User avatar ToniEstevez

Translation changed

LXQt Desktop / LXQt-archiverCatalan

Ctrl+Shift+C
Ctrl+MajShift+C
a year ago
User avatar ToniEstevez

Translation changed

LXQt Desktop / LXQt-archiverCatalan

Ctrl+Shift+A
Ctrl+MajShift+A
a year ago
New contributor a year ago
User avatar None

Resource update

LXQt Desktop / LXQt-archiverCatalan

Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 164 564 3,655
Translated 100% 164 564 3,655
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 23, 2023, 11:45 a.m.
Last author Joan Miró

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information