Translation Information

Project website https://github.com/andrew-bibb/
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Repository https://github.com/andrew-bibb/cmst
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #279 from LXQtBot/weblate-andrew-bibb-cmst 39fb9a7
andrew-bibb authored a week ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/andrew-bibb/cmst/
Filemasktranslations/cmst_*.ts
Translation file translations/cmst_tr_TR.ts
User avatar hasan

New translation

Andrew Bibb / CmstTurkish

No provisioning files created by %1 were found.<br>There are no VPN services which can be removed.
%1 tarafından oluşturulmuş hiçbir ön hazırlık dosyası bulunamadı.<br>Kaldırılabilecek hiçbir VPN hizmeti yok.
4 weeks ago
User avatar hasan

New translation

Andrew Bibb / CmstTurkish

You need to select a Wifi service before pressing the edit button.
Düzenleme düğmesine basmadan önce bir Wifi hizmeti seçmeniz gerekir.
4 weeks ago
User avatar hasan

New translation

Andrew Bibb / CmstTurkish

VPN Connection
VPN Bağlantısı
4 weeks ago
User avatar hasan

New translation

Andrew Bibb / CmstTurkish

Strength: %1%
Güç: %1%
4 weeks ago
User avatar hasan

New translation

Andrew Bibb / CmstTurkish

<center>This program uses artwork from <b>Freepik</b> obtained from www.flaticon.com:<br><br>Released under the Flaticon Basic License<br><br><b>Artwork files:</b><li>radio.png</li><li>basic-plane.png</li>
<center>Bu program, <b>Freepik</b>'den elde edilen resmi kullanır. www.flaticon.com :<br><br>Flaticon Temel Lisansı altında yayınlandı<br><br><b>Resim dosyaları:</b><li>radyo.png</li><li>temel düzlem.png</li>
4 weeks ago
User avatar hasan

New translation

Andrew Bibb / CmstTurkish

&Transparency
&Şeffaf
4 weeks ago
User avatar hasan

New translation

Andrew Bibb / CmstTurkish

&Colorize
&Renklendirmek
4 weeks ago
User avatar hasan

New translation

Andrew Bibb / CmstTurkish

<html><head/><body><p>Used to work around a QT bug where system tray icons display with white or black backgrounds instead of being transparent.</p><p>You can specify the icon background color here. Format is a hex number in the form RRGGBB. If the spedified color matches the tray background we've effectively created fake transparency.</p></body></html>
<html><head/><body><p>Sistem tepsisi simgelerinin saydam olmak yerine beyaz veya siyah arka planlarla görüntülendiği bir QT hatasına geçici bir çözüm bulmak için kullanılır.</p><p>Simge arka plan rengini buradan belirleyebilirsiniz. Biçim, RRGGBB biçimindeki onaltılık bir sayıdır. Belirtilen renk tepsi arka planıyla eşleşiyorsa, sahte saydamlığı etkin bir şekilde oluşturduk.</p></body></html>
4 weeks ago
User avatar hasan

New translation

Andrew Bibb / CmstTurkish

<html><head/><body><pre style=" margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'Courier New,courier';">Command Line Option: </span><span style=" font-family:'Courier New,courier'; font-weight:600;">-w</span><span style=" font-family:'Courier New,courier';"> or </span><span style=" font-family:'Courier New,courier'; font-weight:600;">--wait-time</span></pre><p>Specify the wait time in seconds before starting the system tray icon (default is 0 seconds).</p><p>If CMST is started and tries to create a tray icon before the system tray itself is created the proram will not be able to start minimized. This sometimes happens when the program is started automatically. If you know the tray will exist once the system is up you may specify a wait time and CMST will wait that number of seconds before trying to create the tray icon. This is to give the window manager or panel time to create the tray before we try to place the icon there.</p><p>If you plan to start with the main dialog shown on screen there is no reason to use this option. This is only intended to be used for starting minimized.</p><p><br/></p><p><br/></p></body></html>
<html><head/><body><pre style=" kenar boşluğu-üst: 12px; kenar boşluğu-alt: 12px; kenar boşluğu-sol: 0px; kenar boşluğu-sağ: 0px; -qt-blok-girinti: 0; metin-girinti: 0px;"><span style=" font-family:'Kurye Yeni, kurye';"> Komut Satırı Seçeneği: </span><span style=" font-family:'Kurye Yeni, kurye'; font-weight:600;">-w</span><span style=" font-family:'Kurye Yeni, kurye';"> veya </span><span style=" font-family:'Kurye Yeni, kurye'; font-weight:600;">--wait-time</span></pre><p>Sistem tepsisi simgesini başlatmadan önce bekleme süresini saniye cinsinden belirtin (varsayılan değer 0 saniyedir).</p><p>CMST başlatılır ve sistem tepsisinin kendisi oluşturulmadan önce bir tepsi simgesi oluşturmaya çalışırsa proram simge durumuna küçültülmeye başlayamaz. Bu bazen program otomatik olarak başlatıldığında gerçekleşir. Sistem dolduğunda tepsinin var olacağını biliyorsanız bir bekleme süresi belirtebilirsiniz ve CMST tepsi simgesini oluşturmaya çalışmadan önce bu saniye sayısını bekleyecektir. Bu, simgeyi oraya yerleştirmeye çalışmadan önce pencere yöneticisine veya panelin tepsiyi oluşturması için zaman vermektir.</p><p>Ekranda gösterilen ana iletişim kutusuyla başlamayı planlıyorsanız, bu seçeneği kullanmak için hiçbir neden yoktur. Bu yalnızca simge durumuna küçültülmüş başlatmak için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.</p><p><br/></p><p><br/></p></body></html>
4 weeks ago
User avatar hasan

New translation

Andrew Bibb / CmstTurkish

<html><head/><body><p>Icon scale factor. If the box is disabled by clearing the checkbox at the left the value contained in this field will be ignored.</p><p>For High DPI monitors a factor of 2 has been found to be good. Valid values of scale factor are from 1.0 to 3.0. Default value is 1.</p></body></html>
<html><head/><body><p>Simge ölçek faktörü. Soldaki onay kutusunu işaretleyerek kutu devre dışı bırakılırsa, bu alanda bulunan değer yoksayılır.</p><p>Yüksek DPI monitörler için 2 faktörün iyi olduğu bulunmuştur. Ölçek faktörünün geçerli değerleri 1.0 ile 3.0 arasındadır. Varsayılan değer 1'dir.</p></body></html>
4 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,183 11,585 92,126
Translated 70% 829 7,208 55,353
Needs editing 3% 39 305 2,159
Failing checks 4% 49 781 5,933

Last activity

Last change Sept. 3, 2022, 11:07 p.m.
Last author Hasan Yıldız

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information