Translation status

56 Strings 100% Translate
721 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
plugin-fancymenu (Name & Description) This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
plugin-dom This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
Panel GPL-2.0
plugin-mainmenu This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
plugin-showdesktop This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
plugin-mount This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
plugin-fancymenu This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
plugin-networkmonitor This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
plugin-taskbar This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0
plugin-dom (Name & Description) This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0

Translation Information

Project website https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master
Last remote commit Weblate commit (#2027) 69ce94a
LXQtBot authored yesterday
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/lxqt-panel/panel/
Filemaskplugin-worldclock/translations/worldclock_*.ts
Translation file plugin-worldclock/translations/worldclock_tr.ts
User avatar sabriunal

Translation changed

LXQt Panel / plugin-worldclockTurkish

&Remove
&SilKaldır
a year ago
New contributor a year ago
User avatar None

Resource update

LXQt Panel / plugin-worldclockTurkish

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

LXQt Panel / plugin-worldclockTurkish

Resource update 3 years ago
<h1>Custom Date/Time Format Syntax</h1>
<p>A date pattern is a string of characters, where specific strings of characters are replaced with date and time data from a calendar when formatting or used to generate data for a calendar when parsing.</p>
<p>The Date Field Symbol Table below contains the characters used in patterns to show the appropriate formats for a given locale, such as yyyy for the year. Characters may be used multiple times. For example, if y is used for the year, 'yy' might produce '99', whereas 'yyyy' produces '1999'. For most numerical fields, the number of characters specifies the field width. For example, if h is the hour, 'h' might produce '5', but 'hh' produces '05'. For some characters, the count specifies whether an abbreviated or full form should be used, but may have other choices, as given below.</p>
<p>Two single quotes represents a literal single quote, either inside or outside single quotes. Text within single quotes is not interpreted in any way (except for two adjacent single quotes). Otherwise all ASCII letter from a to z and A to Z are reserved as syntax characters, and require quoting if they are to represent literal characters. In addition, certain ASCII punctuation characters may become variable in the future (eg ":" being interpreted as the time separator and '/' as a date separator, and replaced by respective locale-sensitive characters in display).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Code</th><th>Meaning</th></tr>
<tr><td>d</td><td>the day as number without a leading zero (1 to 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>the day as number with a leading zero (01 to 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>the abbreviated localized day name (e.g. 'Mon' to 'Sun').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>the long localized day name (e.g. 'Monday' to 'Sunday').</td></tr>
<tr><td>M</td><td>the month as number without a leading zero (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>the month as number with a leading zero (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>the abbreviated localized month name (e.g. 'Jan' to 'Dec').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>the long localized month name (e.g. 'January' to 'December').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>the year as two digit number (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>the year as four digit number</td></tr>
<tr><td>h</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23 or 1 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23 or 01 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>the minute without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>the minute with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>the second without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>the second with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>AP <i>or</i> A</td><td>use AM/PM display. <b>A/AP</b> will be replaced by either "AM" or "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>or</i> a</td><td>use am/pm display. <b>a/ap</b> will be replaced by either "am" or "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>the timezone (e.g. "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>the offset from UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>the timezone IANA id</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>the timezone abbreviation</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>the timezone short display name</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>the timezone long display name</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>the timezone custom name. You can change it the 'Time zones' tab of the configuration window</td></tr></table>
<br /><b>Notes:</b> <ul><li>Any characters in the pattern that are not in the ranges of ['a'..'z'] and ['A'..'Z'] will be treated as quoted text. For instance, characters like ':', '.', ' ', '#' and '@' will appear in the resulting time text even they are not enclosed within single quotes. The single quote is used to 'escape' letters. Two single quotes in a row, whether inside or outside a quoted sequence, represent a 'real' single quote.</li><li>Minimal update interval is 1 second. If z or zzz is configured time is shown with the milliseconds fraction, but not updated on millisecond basis (avoiding big performance hit).</li><ul>
<h1> Özel Tarih/Saat Biçimi Sözdizimi </h1>
<p> Tarih deseni, biçimlendirme sırasında belirli karakter dizilerinin bir takvimdeki tarih ve saat verileriyle değiştirildiği veya ayrıştırma sırasında bir takvim için veri oluşturmak için kullanıldığı bir karakter dizisidir. </p>
<p> Aşağıdaki Tarih Alanı Sembolü Tablosu, yıl için yyyy gibi belirli bir yerel ayara uygun biçimleri göstermek için kalıplarda kullanılan karakterleri içerir. Karakterler birden çok kez kullanılabilir. Örneğin, yıl için y kullanılırsa, 'yy' '99' üretirken 'yyyy', '1999' üretir. Çoğu sayısal alan için, karakter sayısı alan genişliğini belirtir. Örneğin, h saat ise, "h" "5" üretebilir, ancak "hh", "05" üretir. Bazı karakterler için sayı, kısaltılmış biçimin mi yoksa tam biçimin mi kullanılması gerektiğini belirtir, ancak aşağıda belirtildiği gibi başka seçenekler de olabilir. </p>
<p> İki tek tırnak, tek tırnak içinde veya dışında gerçek tek bir alıntıyı temsil eder. Tek tırnak içindeki metinler hiçbir şekilde yorumlanmaz (bitişik iki tek tırnak hariç). Aksi takdirde, a'dan z'ye ve A'dan Z'ye tüm ASCII harfleri sözdizimi karakterleri olarak ayrılır ve değişmez karakterleri temsil edeceklerse, alıntı yapılmasını gerektirir. Ek olarak, belirli ASCII noktalama karakterleri gelecekte değişken hale gelebilir (örneğin, ":" zaman ayırıcı olarak yorumlanır ve '/' bir tarih ayırıcı olarak yorumlanır ve ekranda ilgili yerel ayara duyarlı karakterlerle değiştirilir). <br /> < / p>
<table border = "1" width = "100%" cellpadding = "4" cellspacing = "0">
<tr> <th width = "20%"> Kod </th> <th> Anlamı </th> </tr>
<tr><td>d</td> <td> başında sıfır olmadan sayı olarak gün (1'den 31'e) </td> </tr>
<tr><td>dd</td> <td> başında sıfır olan sayı olarak gün (01 - 31) </td> </tr>
<tr><td>ddd</td> <td> kısaltılmış yerelleştirilmiş gün adı (ör. "Pzt" ila "Güneş"). </td> </tr>
<tr><td>dddd</td> <td> uzun yerelleştirilmiş gün adı (ör. 'Pazartesi'den' Pazar'a '). </td> </tr>
<tr><td>M</td> <td> başında sıfır olmadan sayı olarak ay (1-12) </td> </tr>
<tr><td>MM</td> <td> başında sıfır olan ay (01-12) </td> </tr>
<tr><td>MMM</td> <td> kısaltılmış yerelleştirilmiş ay adı (ör. "Oca" dan "Ara" ya). </td> </tr>
<tr><td>MMMM</td> <td> uzun yerelleştirilmiş ay adı (ör. "Ocak" dan "Aralık" a). </td> </tr>
<tr><td>yy</td> <td> iki basamaklı sayı olarak yıl (00-99) </td> </tr>
<tr><td>yyyy</td> <td> dört basamaklı sayı olarak yıl </td> </tr>
<tr><td>h</td> <td> başında sıfır olmadan saat (0 - 23 veya AM / PM gösteriliyorsa 1 - 12) </td> </tr>
<tr><td>hh</td> <td> başında sıfır olan saat (00-23 veya 01-12, AM / PM görüntüleniyorsa) </td> </tr>
<tr><td>H</td> <td> başında sıfır olmadan saat (0'dan 23'e, AM / PM ekranıyla bile) </td> </tr>
<tr><td>HH</td> <td> başında sıfır olan saat (00'dan 23'e, AM / PM ekranıyla bile) </td> </tr>
<tr><td>m</td> <td> başında sıfır olmadan dakika (0'dan 59'a) </td> </tr>
<tr><td>mm</td> <td> önde sıfır (00'dan 59'a) ile dakika </td> </tr>
<tr><td>s</td> <td> başında sıfır olmadan saniye (0 - 59) </td> </tr>
<tr><td>ss</td> <td> başında sıfır (00 - 59) </td> </tr>
<tr> <td> AP <i> veya </i> A </td> <td> AM / PM ekranı kullanır. <b> A / AP </b>, "ÖÖ" veya "ÖS" ile değiştirilecektir. </td> </tr>
<tr> <td> ap <i> veya </i> a </td> <td> am / pm görüntüsünü kullanın. <b> a / ap </b>, "am" veya "pm" ile değiştirilecektir. </td> </tr>
<tr><td>t</td> <td> saat dilimi (ör. "CEST") </td> </tr>
<tr><td>T</td> <td> UTC'den uzaklık </td> </tr>
<tr><td>TT</td> <td> saat dilimi IANA kimliği </td> </tr>
<tr><td>TTT</td> <td> saat dilimi kısaltması </td> </tr>
<tr><td>TTTT</td> <td> saat dilimi kısa görünen adı </td> </tr>
<tr><td>TTTTT</td> <td> saat dilimi uzun görünen adı </td> </tr>
<tr><td>TTTTTT</td> <td> saat dilimi özel adı. Bunu, yapılandırma penceresinin 'Saat dilimleri' sekmesinden değiştirebilirsiniz </td> </tr> </table>
<br /> <b> Notlar: </b> <ul> <li> Kalıpta ['a' .. 'z'] ve ['A' .. 'Z aralığında olmayan karakterler '], alıntılanmış metin olarak değerlendirilecektir. Örneğin, ':', '.', '', '#' Ve '@' gibi karakterler, tek tırnak içine alınmasalar bile ortaya çıkan zaman metninde görünecektir. Tek alıntı, harflerden 'kaçış' için kullanılır. Bir satırdaki iki tek tırnak, alıntılanan bir dizinin içinde veya dışında, 'gerçek' tek bir alıntıyı temsil eder. </li> <li> Minimum güncelleme aralığı 1 saniyedir. Z veya zzz yapılandırılırsa, zaman milisaniye kesiriyle gösterilir, ancak milisaniye bazında güncellenmez (büyük performans vuruşundan kaçınarak). </li> <ul>
3 years ago
New contributor 3 years ago
S&how tooltip
İ&puçlarını göster
3 years ago
Show &week numbers in popup calendar
Açılır takvimde &hafta numaralarını göster
3 years ago
New contributor 3 years ago
User avatar standreas

New string to translate

LXQt Panel / plugin-worldclockTurkish

New string to translate 3 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 721 5,170
Translated 100% 56 721 5,170
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 31, 2023, 9:52 a.m.
Last author Sabri Ünal

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information