Translation status

56 Strings 100% Translate
721 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
plugin-qeyes This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
plugin-qeyes (Name & Description) This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
plugin-colorpicker This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
plugin-fancymenu (Name & Description) This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. This translation does not yet exist. GPL-2.0 0%
plugin-tray (Name & Description) This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 50% 1 7 1
plugin-colorpicker (Name & Description) This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 50% 1 14
plugin-fancymenu This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 54% 20 46
plugin-directorymenu This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 61% 8 18
plugin-customcommand This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 85% 4 13
plugin-desktopswitch This component is linked to the LXQt Panel/Panel repository. GPL-2.0 86% 2 8

Translation Information

Project website https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master
Last remote commit Weblate commit (#2027) 69ce94a
LXQtBot authored 21 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/lxqt-panel/panel/
Filemaskplugin-worldclock/translations/worldclock_*.ts
Translation file plugin-worldclock/translations/worldclock_lv.ts
User avatar None

Resource update

LXQt Panel / plugin-worldclockLatvian

Resource update 2 years ago
User avatar osering

Translation changed

LXQt Panel / plugin-worldclockLatvian

<h1>Custom Date/Time Format Syntax</h1>
<p>A date pattern is a string of characters, where specific strings of characters are replaced with date and time data from a calendar when formatting or used to generate data for a calendar when parsing.</p>
<p>The Date Field Symbol Table below contains the characters used in patterns to show the appropriate formats for a given locale, such as yyyy for the year. Characters may be used multiple times. For example, if y is used for the year, 'yy' might produce '99', whereas 'yyyy' produces '1999'. For most numerical fields, the number of characters specifies the field width. For example, if h is the hour, 'h' might produce '5', but 'hh' produces '05'. For some characters, the count specifies whether an abbreviated or full form should be used, but may have other choices, as given below.</p>
<p>Two single quotes represents a literal single quote, either inside or outside single quotes. Text within single quotes is not interpreted in any way (except for two adjacent single quotes). Otherwise all ASCII letter from a to z and A to Z are reserved as syntax characters, and require quoting if they are to represent literal characters. In addition, certain ASCII punctuation characters may become variable in the future (eg ":" being interpreted as the time separator and '/' as a date separator, and replaced by respective locale-sensitive characters in display).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Code</th><th>Meaning</th></tr>
<tr><td>d</td><td>the day as number without a leading zero (1 to 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>the day as number with a leading zero (01 to 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>the abbreviated localized day name (e.g. 'Mon' to 'Sun').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>the long localized day name (e.g. 'Monday' to 'Sunday').</td></tr>
<tr><td>M</td><td>the month as number without a leading zero (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>the month as number with a leading zero (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>the abbreviated localized month name (e.g. 'Jan' to 'Dec').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>the long localized month name (e.g. 'January' to 'December').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>the year as two digit number (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>the year as four digit number</td></tr>
<tr><td>h</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23 or 1 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23 or 01 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>the minute without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>the minute with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>the second without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>the second with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>AP <i>or</i> A</td><td>use AM/PM display. <b>A/AP</b> will be replaced by either "AM" or "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>or</i> a</td><td>use am/pm display. <b>a/ap</b> will be replaced by either "am" or "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>the timezone (e.g. "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>the offset from UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>the timezone IANA id</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>the timezone abbreviation</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>the timezone short display name</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>the timezone long display name</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>the timezone custom name. You can change it the 'Time zones' tab of the configuration window</td></tr></table>
<br /><b>Notes:</b> <ul><li>Any characters in the pattern that are not in the ranges of ['a'..'z'] and ['A'..'Z'] will be treated as quoted text. For instance, characters like ':', '.', ' ', '#' and '@' will appear in the resulting time text even they are not enclosed within single quotes. The single quote is used to 'escape' letters. Two single quotes in a row, whether inside or outside a quoted sequence, represent a 'real' single quote.</li><li>Minimal update interval is 1 second. If z or zzz is configured time is shown with the milliseconds fraction, but not updated on millisecond basis (avoiding big performance hit).</li><ul>
<h1>Pielāgota datuma/laika formāta sintakse</h1>
<p>Datuma šablons — tā ir simbolu virkne, kuru formatējot, noteiktas rakstzīmes tiek aizstātas ar kalendāro datumu un laiku vai izmantotas datuma ģenerēšanā kalendāram.</p>
<p>Tabula satur burtus, ko izmanto šablonos, lai parādītu attiecīgos formātus šajā lokālē, piemēram, "yyyy" — ir gads. Atsevišķi burti var atkārtoties dažādu skaitu reižu. Piemēram, tā kā "y" nozīmē gads, tad vērtība "yy" var izdot "99", bet "yyyy" — "1999". Lielākajai daļai skaitlisko lauku atkārtojošos burtu skaits nosaka lauka platumu. Piemēram, "h" ir stunda, un "h" parādīs "5", bet "hh" — "05". Dažiem burtiem atkārtojumu skaits norāda, vai izmantot saīsināto vai pilno formu, bet var būt arī citas vērtības, kā norādīts tālāk.</p>
<p>Divas vienpēdiņas pēc kārtas, rezultējas kā vienas vienpēdiņas (gan citu vienpēdiņu iekšpusē vai ārpusē). Vienpēdiņās ietvertais teksts nekādi netiek interpretēts (izņemot dubultās vienpēdiņas). Citādi visas latīņu alfabēta rakstzīmes ASCII (no a līdz z un no A līdz Z) ir rezervētas kā sintaktiskie simboli un ir liekami pēdiņā, ja vēlme tos izmantot kā literārās rakstuzīmes/burtus. Turklāt, dažas pieturzīmes ASCII arī var nākotnē kļūt par mainīgajiem (piemēram, ":" tiek interpretēts kā laika atdalītāju, un "/" — kā datuma atdalītājs un rādījumos aizstāti ar attiecīgiem no lokāles atkarīgiem simboliem).<br/></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Kods</th><th>Vērtība</th></tr>
<tr><td>d</td><td>diena kā skaitlis bez ievadošās nulles (no 1 līdz 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>diena kā skaitlis ar ievadošo nulli (no 01 līdz 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>saīsināts lokalizēts dienas nosaukums (piemēram, "pr." līdz "sv.").</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>pilns lokalizēts dienas nosaukums (piemēram, "pirmdiena" līdz "svētdiena").</td></tr>
<tr><td>M</td><td>mēnesis kā skaitlis bez ievadošās nulles (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>mēnesis kā skaitlis ar ievadošo nulli (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>saīsināts lokalizēts mēneša nosaukums (piemēram, no jan līdz dec).</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>pilnais lokalizēts mēneša nosaukums (piemēram, no "janvāris" līdz "decembris").</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>gads kā divciparu skaitlis (00-99)</td></tr>
<tr><td>gads</td><td>gads kā četrciparu skaitlis</td></tr>
<tr><td>h</td><td>stunda bez ievadošās nulles (no 0 līdz 23 vai no 1 līdz 12, ja tiek izmantoti AM/PM)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>stunda ar ievadošo nulli (no 00 līdz 23 vai no 01 līdz 12, ja tiek izmantoti AM/PM)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>stunda bez ievadošās nulles (no 0 līdz 23, un arī tad, ja izmantojat AM/PM)</td></tr>
<tr><td>SS</td><td>stunda ar vadošo nulli (no 00 līdz 23, un arī tad, ja izmantojat AM/PM)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>minūtes bez ievadošās nulles (no 0 līdz 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>minūtes ar ievadošo nulli (no 00 līdz 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>sekundes bez ievadošās nulles (no 0 līdz 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>sekundes ar ievadošo nulli (no 00 līdz 59)</td></tr>
<tr><td>AP<i>vai</i>A</td><td>, lai izmantotu AM/PM formātu.<b>A/AP</b>, tiks aizstāts ar "AM" (priekšpusdienā) vai "PM" (pēcpusdienā).</td></tr>
<tr><td>ap<i>vai</i>a</td><td>, lai izmantotu am/pm formātu.<b>a/ap</b>tiks aizstāts ar "am" vai "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>laika josla (piemēram, "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>nobīde no UTC (piem., "+03:00")<td></tr>
<tr><td>TT</td><td>id IANA laika josla (piemēram, "Europe/Riga")</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>laika joslas saīsinājums (piemēram, "MSK")</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>laika joslas īsais parādāmais nosaukums (piemēram, "GMT+3")</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>laika joslas garais parādāmais nosaukums (piemēram, "Rīga, standarta laiks")</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>laika joslas pielāgotais nosaukums. Varat to mainīt konfigurācijas loga cilnē "laika joslas"</td></tr></table>
<br/><b>Piezīmes.</b><ul><li>Jebkuras rakstzīmes modelī, kas iziet ārpus diapazona ['a' ... 'z'] un ['A' ... 'Z'] tiks uzskatītas par citētu tekstu pēdiņās. Piemēram rakstzīmes ,':', '.', ' ', '#' un ' @ ' tiek parādītas gatavajā laika tekstā, pat tad, ja tās nav ietvertas vienpēdiņās. Vienpēdiņas tiek izmantotas, lai 'izbēgtu' burtus. Divas vienpēdiņas pēc kārtas, neatkarīgi vai tās ārpus vai iekšpus citētam tekstam pēdiņās, ir "īstas" vienpēdiņas.</li>
<li>Minimālais atsvaidzināšanas intervāls ir 1 sekunde. Ja attēlojumā iekļauts z vai zzz, tad laiks tiek rādīts ar milisekundēm, taču ne atsvaidzināts milisekundēs (lai izvairītos no būtiski samazināta datora produktivitātes krituma).</li></ul>
2 years ago
User avatar osering

Translation changed

LXQt Panel / plugin-worldclockLatvian

ISO 8601
ISO 8601
2 years ago
Local timezone
Vietējā laika josla
2 years ago
Other
Cits
2 years ago
UTC
UTC
2 years ago
Country
Valsts
2 years ago
Comment
Komentārs
2 years ago
Name
Nosaukums
2 years ago
Time zone
Laika josla
2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 721 5,170
Translated 100% 56 721 5,170
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 1 2 7

Last activity

Last change Aug. 19, 2021, 11:52 a.m.
Last author Oskars G

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information