Translation status

56 Strings 100% Translate
721 Words 100%

Translation Information

Project website https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Instructions for translators

Welcome to the LXQt-Weblate Platform!

For adding language files that are not already present please contact administrators.

Credits for translations (shown in LXQt-About) can be inserted in lxqt/lxqt-about/tree/master/translatorsinfo/translators_XY.info.

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v2.0 or later
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master
Last remote commit Weblate commit (#2027) 69ce94a
LXQtBot authored 8 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.lxqt-project.org/git/lxqt-panel/panel/
Filemaskplugin-worldclock/translations/worldclock_*.ts
Translation file plugin-worldclock/translations/worldclock_et.ts
User avatar None

Resource update

LXQt Panel / plugin-worldclockEstonian

Resource update 2 years ago
User avatar jrtlxqt

Translation changed

LXQt Panel / plugin-worldclockEstonian

Show &week numbers in popup calendar
Näita avatavas kalendris &nädalate numbreid
2 years ago
User avatar jrtlxqt

Translation changed

LXQt Panel / plugin-worldclockEstonian

Auto&rotate when the panel is vertical
Kui paneel on vertikaalneasub püstloodis, siis pööra &automaatselt
2 years ago
<h1>Custom Date/Time Format Syntax</h1>
<p>A date pattern is a string of characters, where specific strings of characters are replaced with date and time data from a calendar when formatting or used to generate data for a calendar when parsing.</p>
<p>The Date Field Symbol Table below contains the characters used in patterns to show the appropriate formats for a given locale, such as yyyy for the year. Characters may be used multiple times. For example, if y is used for the year, 'yy' might produce '99', whereas 'yyyy' produces '1999'. For most numerical fields, the number of characters specifies the field width. For example, if h is the hour, 'h' might produce '5', but 'hh' produces '05'. For some characters, the count specifies whether an abbreviated or full form should be used, but may have other choices, as given below.</p>
<p>Two single quotes represents a literal single quote, either inside or outside single quotes. Text within single quotes is not interpreted in any way (except for two adjacent single quotes). Otherwise all ASCII letter from a to z and A to Z are reserved as syntax characters, and require quoting if they are to represent literal characters. In addition, certain ASCII punctuation characters may become variable in the future (eg ":" being interpreted as the time separator and '/' as a date separator, and replaced by respective locale-sensitive characters in display).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Code</th><th>Meaning</th></tr>
<tr><td>d</td><td>the day as number without a leading zero (1 to 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>the day as number with a leading zero (01 to 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>the abbreviated localized day name (e.g. 'Mon' to 'Sun').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>the long localized day name (e.g. 'Monday' to 'Sunday').</td></tr>
<tr><td>M</td><td>the month as number without a leading zero (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>the month as number with a leading zero (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>the abbreviated localized month name (e.g. 'Jan' to 'Dec').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>the long localized month name (e.g. 'January' to 'December').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>the year as two digit number (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>the year as four digit number</td></tr>
<tr><td>h</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23 or 1 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23 or 01 to 12 if AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>the hour without a leading zero (0 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>the hour with a leading zero (00 to 23, even with AM/PM display)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>the minute without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>the minute with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>the second without a leading zero (0 to 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>the second with a leading zero (00 to 59)</td></tr>
<tr><td>AP <i>or</i> A</td><td>use AM/PM display. <b>A/AP</b> will be replaced by either "AM" or "PM".</td></tr>
<tr><td>ap <i>or</i> a</td><td>use am/pm display. <b>a/ap</b> will be replaced by either "am" or "pm".</td></tr>
<tr><td>t</td><td>the timezone (e.g. "CEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>the offset from UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>the timezone IANA id</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>the timezone abbreviation</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>the timezone short display name</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>the timezone long display name</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>the timezone custom name. You can change it the 'Time zones' tab of the configuration window</td></tr></table>
<br /><b>Notes:</b> <ul><li>Any characters in the pattern that are not in the ranges of ['a'..'z'] and ['A'..'Z'] will be treated as quoted text. For instance, characters like ':', '.', ' ', '#' and '@' will appear in the resulting time text even they are not enclosed within single quotes. The single quote is used to 'escape' letters. Two single quotes in a row, whether inside or outside a quoted sequence, represent a 'real' single quote.</li><li>Minimal update interval is 1 second. If z or zzz is configured time is shown with the milliseconds fraction, but not updated on millisecond basis (avoiding big performance hit).</li><ul>
<h1>Aja ja kuupäeva kohandatud vorming</h1>
<p>Kuupäeva vorming on tähemärkide jada, kus konkreetsed tähemärgid asendatakse vormindamisel kalendri kuupäevade ja kellaaegade andmetega või mida kasutatakse kalendri jaoks andmete loomisel.</p>
<p>Allpool esitatud kuupäevavälja sümbolite tabel sisaldab märke, mida kasutatame, et näidata asjakohaseid vorminguid konkreetse lokaadi jaoks, näiteks yyyy aastaarvu jaoks. Märke võib kasutada mitu korda. Näiteks, kui aastaarvuks kasutatad y, võib 'yy' anda tulemuseks '99', samas kui 'yyyy' annab tulemuseks '1999'. Enamiku numbriliste väljade puhul määrab tähemärkide arv välja laiuse. Näiteks kui h on tund, võib 'h' anda tulemuseks '5', kuid 'hh' annab tulemuseks '05'. Mõne asenduse puhul määrab arv kindlaks, kas kasutame lühendatud või täielikku vormi, kuid võib olla ka muid valikuid, nagu on esitatud allpool.</p>
<p>Kaks ühekordset jutumärki tähistab sõna-sõnalist ühekordset jutumärki, mis on kas ühekordsete jutumärkide sees või väljaspool neid. Teksti ühekordsete jutumärkide sees ei tõlgendata kuidagi (välja arvatud kaks kõrvuti asetsevat ühekordset jutumärki). Muul juhul on kõik ASCII-tähed a-st kuni z-ni ja A-st kuni Z-ni reserveeritud süntaksimärkidena ja nõuavad jutumärke, kui nad kujutavad üheselt mõistetavaid märke. Lisaks võivad teatavad ASCII kirjavahemärgid muutuda tulevikus muutuvaks (nt ":" tõlgendatakse aja eraldajana ja "/" kuupäeva eraldajana ning asendatakse vastavate lokaadikohaste märkidega).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Code</th><th>Tähendus</th></tr>
<tr><td>d</td><td>päev numbrina ilma esimese nullita (1 kuni 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>päev numbrina esimese nulliga (01 kuni 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>päeva lühend sinu keeles ('esm' kuni 'püh').</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>päeva nimi sinu keeles ('esmaspäev' kuni 'pühapäev').</td></tr>
<tr><td>M</td><td>kuu numbrina ilma esimese nullita (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>kuu numbrina esimese nulliga (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>kuu lühend sinu keeles ('jaan' kuni 'dets').</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>kuu nimi sinu keeles ('jaanuar' kuni 'detsember').</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>aasta kahekohalise numbrina (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>aasta neljakohalise numbrina</td></tr>
<tr><td>h</td><td>tund numbrina ilma esimese nullita (0 kuni 23 või 1 kuni 12, kui kasutad AM/PM esitusviisi)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>tund numbrina esimese nulliga (00 kuni 23 või 01 kuni 12, kui kasutad AM/PM esitusviisi)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>tund numbrina ilma esimese nullita (0 kuni 23, sealhulgas AM/PM esitusviisil)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>tund numbrina esimese nulliga (00 kuni 23, sealhulgas AM/PM esitusviisil)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>minut numbrina ilma esimese nullita (0 kuni 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>minut numbrina esimese nulliga (00 kuni 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>sekund numbrina ilma esimese nullita (0 kuni 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>sekund numbrina esimese nulliga (00 kuni 59)</td></tr>
<tr><td>AP <i>või</i> A</td><td>kasuta AM/PM esitusviisi. <b>A/AP</b> asendub vastavalt kas "AM" või "PM" märkega.</td></tr>
<tr><td>ap <i>või</i> a</td><td>kasuta am/pm esitusviisi. <b>a/ap</b> asendub vastavalt kas "am" või "pm" märkega.</td></tr>
<tr><td>t</td><td>ajavöönd (näiteks "EEST")</td></tr>
<tr><td>T</td><td>erinevus UTC/GMT ajast</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>ajavööndi IANA tunnus</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>ajavööndi lühend</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>ajavööndi lühike nimi</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>ajavööndi pikk nimi</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>ajavööndi kohandatud nimi, mida saad muuta kellaaja seadistuste vaates Ajavööndite kaardilt</td></tr></table>
<br /><b>Notes:</b> <ul><li>Kõik märgid, mis ei kuulu vahemikku ['a'...z'] ja ['A'...Z'], loetakse tsiteeritud tekstiks. Näiteks sellised märgid nagu ':', '.', ' ', '#' ja '@' ilmuvad tulemuseks olevas ajatekstis isegi siis, kui need ei ole ühekordsete jutumärkide vahel. Ühekordset jutumärki kasutatakse tähtede vältimiseks. Kaks ühekordset jutumärki järjest, nii jutumärkide jada sees kui ka väljaspool, kujutavad endast "tõelist" ühekordset jutumärki.</li><li>Andmeid uuendame kord sekundis. Kui sa juhtumisi kasutad z või zzz asendusi, siis aega kuvame millisekundi täpsusega, kuid uuendame seda vaid kord sekundis ja väldime sellega kaasnevat asjatut koormust sinu süsteemis.</li><ul>
2 years ago
World Clock Manual Format Configuration
Maailmakella detailne seadistamine
2 years ago
'<b>'HH:mm:ss'</b><br/><font size="-2">'ddd, d MMM yyyy'<br/>'TT'</font>'
'<b>'HH:mm:ss'</b><br/><font size="-2">'ddd, d MMM yyyy'<br/>'TT'</font>'
2 years ago
Local timezone
Kohalik ajavöönd
2 years ago
Other
Muu
2 years ago
UTC
UTC
2 years ago
Country
Riik
2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 56 721 5,170
Translated 100% 56 721 5,170
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 22, 2021, 4:36 a.m.
Last author Priit Jõerüüt

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Got it
LXQt Weblate is using cookies. More information